menu

Artykuł archiwalny

drukuj

2011-05-26 12:52:21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG 271.1.2011. Nazwa zadania: "Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzierzgoniu"

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) Gmina Stary Dzierzgoń zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego                Gmina Stary Dzierzgoń

Adres zamawiającego                 Stary Dzierzgoń, 71

Kod Miejscowość                       82-450 Stary Dzierzgoń

Telefon:                                       552761481

Faks:                                            552761483

adres strony internetowej            www.ug.starydzierzgon.samorzady.pl

adres poczty elektronicznej         urzad@starydzierzgon.pl

Godziny urzędowania:                07.15 - 15.15

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.ug.starydzierzgon.samorzady.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy w Stary Dzierzgoń, pok. nr 14 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia obejmuje remont  budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Starym  Dzierzgoniu. Zakres robót:

- roboty rozbiórkowe i remontowo-budowlane

     - instalacja centralnego ogrzewania

     - instalacja elektryczna

     - remont pokrycia dachu

       - podjazd dla osób niepełnosprawnych

Planowane przedsięwzięcie posiada ogólną charakterystykę: Powierzchnia zabudowy budynku    - 478,26m2; Powierzchnia użytkowa remontowanych pomieszczeń - 434,02m2; Kubatura - 3512,44 m3;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w:

1)    Dokumentacji technicznej wraz z opisem technicznym

2)    Przedmiarze robót,

3)    Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45262690-4 - Remont starych budynków

45262300-4 - Betonowanie

45262522-6 - Roboty murarskie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

2011-10-31

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

      2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

       wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie w zakresie robót budowlanych polegających na budowie lub remoncie budynków, o wartości brutto minimum 150 tyś. zł każda, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączonych dokumentów potwierdzających, że te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

     3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę - dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, Wykonawca musi dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej elektrycznej oraz instalacji i urządzeń cieplnych (w tym kierownik budowy),

      4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę -wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę - posiadanie opłaconej polisy, potwierdzającej, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00zł. oraz posiadanie środków finansowych  lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00zł.

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

cena

100X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2011-06-13 do godz. 10.00

w siedzibie zamawiającego

Gmina Stary Dzierzgoń

Stary Dzierzgoń, 71

82-450 Stary Dzierzgoń

Pokój nr 1

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-06-13, o godz. 10.15

w siedzibie zamawiającego

Gmina Stary Dzierzgoń

Stary Dzierzgoń, 71

82-450 Stary Dzierzgoń

Pokój nr 21

          

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie przewiduje

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie przewiduje

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie przewiduje

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 130302 - 2011. Data zamieszczenia 2011-05-26

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Kamil Kwolek
Data powstania: 26.05.2011 11:52
Data ostatniej modyfikacji: 26.05.2011 12:03
Liczba wyświetleń: 542

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 26.05.2011 12:02 Kamil Kwolek
2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 26.05.2011 12:00 Kamil Kwolek
3 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 26.05.2011 11:53 Kamil Kwolek
4 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 26.05.2011 11:53 Kamil Kwolek
5 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 26.05.2011 11:52 Kamil Kwolek
menu