menu
drukuj

2019-07-23 10:54:20

Dyrektor Przedszkola Samorządowego „Niezapominajka” w Starym Mieście ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w przedszkolu: głównego księgowego


Miejsce pracy: Przedszkole Samorządowe „Niezapominajka” w Starym Mieście
Wymiar czasu pracy: 0,5 etatu
Rodzaj umowy o pracę: umowa o pracę

Wymagania formalne warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

Do naboru może przystąpić osoba, która:

 • Posiadaobywatelstwopolskie,
 • Posiadapełnązdolnośćdoczynnościprawnychorazkorzystazpełniprawpublicznych,
 • Niebyłakaranazaprzestępstwopopełnioneumyślnieiprzestępstwoprzeciwkomieniu,obrotowigospodarczemu,przeciwkodziałalnościinstytucjipaństwowychorazsamorząduterytorialnego,przeciwkowiarygodnościdokumentówlubprzestępstwokarno-skarbowe,
 • Posiadastanzdrowiapozwalającynazatrudnienienastanowiskuurzędniczym,
 • Posiadadobrąznajomośćksięgowościbudżetowej,
 • Posiadaznajomośćiumiejętnośćkorzystaniazprzepisówzzakresuustawyofinansachpublicznych,ustawyorachunkowości,prawaozamówieniachpublicznych,ustawyopracownikachsamorządowych,przepisówdotyczącychpodatków,ubezpieczeńspołecznychorazprawapracyiUstawyKartaNauczyciela,
 • Posiadabiegłąumiejętnośćobsługikomputera,
 • Wyrażazgodęnaprzetwarzaniedanychosobowychdocelów

Dodatkowe wymagania:

 • Umiejętność obsługi programów: VULKAN – Księgowość Optivum, Płace Optivum, Excel, Home Banking, Płatnik, BESTIA, orazprzekazu
 • Komunikatywność,dyskrecja,umiejętnośćpracywzespole,dobraorganizacjapracy,konsekwencjawrealizowaniuzadań,terminowość,punktualność,wytrwałość,odpornośćna

Wymagania kwalifikacyjne:

Spełnianie jednego z poniższych warunków:

 1. Ukończoneekonomicznejednolitestudiamagisterskie,ekonomicznewyższestudiazawodowe,uzupełniająceekonomicznestudiamagisterskielubekonomicznestudiapodyplomoweiconajmniej3-letniapraktykawksięgowości.
 2. Ukończonaśredniapolicealnalubpomaturalnaszkołaekonomicznaiposiadanieconajmniej6-letniejpraktykiwksięgowości.

 

Zakres podstawowych zadań i obowiązków:

 1. obsługa finansowo – księgowa placówki (prowadzenie pełnej księgowości placówki za pomocą programu finansowo – księgowegooraznaliczaniewynagrodzeńwprogramiepłacowymVULKAN),
 2. sporządzanieikontrolarealizacjiplanówdochodówiwydatków,
 3. przestrzeganiedyscyplinyfinansówpublicznych,
 4. rozliczanieskładekZUS,
 5. sporządzaniedeklaracjidoUrzęduSkarbowego,
 6. sporządzanieobowiązującychsprawozdańfinansowych,sprawozdaństatystycznych,analiz,
 7. rozliczanieinadzórnadgospodarkąfinansowązwiązanązżywieniemdzieci,
 8. prowadzeniekorespondencjiwzakresiespraw

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. listmotywacyjny,
 3. kwestionariuszosobowy,
 4. poświadczonąprzezkandydatazazgodnośćzoryginałemkopiędokumentupotwierdzającegowymaganypoziomwykształcenia,
 5. poświadczoneprzezkandydatazazgodnośćzoryginałemkopieinnychdokumentówpotwierdzającychdodatkowekwalifikacje,umiejętnościiosiągnięciazawodowe,
 6. poświadczonąprzezkandydatazazgodnośćzoryginałemkopięświadectwpracy,potwierdzającychwymaganystaż(preferowanewzakładzielubjednostcebudżetowej),
 7. poświadczonąprzezkandydatazazgodnośćzoryginałemkopiędowoduosobistegolubinnegodokumentupotwierdzającegotożsamośćorazpoświadczającegoobywatelstwokandydata,
 8. oświadczenieoniekaralnościzaprzestępstwapopełnioneumyślnieiprzestępstwaprzeciwkomieniu,obrotowigospodarczemu,przeciwkodziałalnościinstytucjipaństwowychorazsamorząduterytorialnego,przeciwkowiarygodnościdokumentówlubprzestępstwakarneskarbowe,
 9. oświadczenie,żekandydatmapełnązdolnośćdoczynnościprawnychorazkorzystazpełniprawpublicznych,
 10. zaświadczenielekarskieobrakuprzeciwwskazańzdrowotnychdowykonywaniapracynaw/wstanowisku
 11. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458),dlapotrzebniezbędnychdoprzeprowadzeniaprocesunaboru.

 Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 • Termin:  do 05 sierpnia  2019  roku,
 • Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie osobiście lub listem poleconym z dopiskiem na kopercie słów: Nabór na stanowisko głównego księgowego.
 • Miejsce: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE „NIEZAPOMINAJKA” W STARYM MIEŚCIE , STARE MIASTO 73,  82450 STARY DZIERZGOŃ

 

Dodatkowe informacje:

 1. Kontakt z Dyrektorem Przedszkola Samorządowego „Niezapominajka”w Starym Mieście 55 276 10 78.
 2. Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola  po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
 3. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stary Dzierzgoń (http://ug.starydzierzgon.samorzady.pl).
 4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie poinformowani o terminie postępowania
 5. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej Przedszkola Samorządowego „Niezapominajka” w Starym Mieście oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stary Dzierzgoń.
 6. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

 

 

 

                                                                                                           Dyrektor Przedszkola

 

                                                                                                              mgr Anna Cydejko

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik INFOR...E.doc 2019-08-13 08:43:40 Kwolek Kamil

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Kamil Kwolek
Data powstania: 23.07.2019 09:54
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 8780

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu