menu
drukuj

2019-11-21 14:44:15

Obwieszczenie


dotyczy „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stary Dzierzgoń na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”

Stary Dzierzgoń, dnia 21.11.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081 ze zm.), Wójt Gminy Stary Dzierzgoń podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stary Dzierzgoń na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” i opiniach dotyczących braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.

Zgodnie z art. 53, 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, po opracowaniu projektu dokumentu Wójt Gminy Stary Dzierzgoń wystąpił do właściwych organów tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego dokumentu.

Wymienione jednostki wyraziły opinię w przedmiotowej sprawie:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem
    nr RDOŚ-Gd-WOO.410.33.2019.ES.1. z dnia 13.11.2019 r. stwierdził, że przedmiotowy projekt nie jest dokumentem dla którego wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
  • Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  pismem nr ONS.9022.1.41.2019.LZ z dnia 14.11.2019 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.

Mając na uwadze wymienione uzgodnienia Wójt Gminy Stary Dzierzgoń odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stary Dzierzgoń na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”.

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń zgodnie z art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081 ze zm.) w nawiązaniu do art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019, poz. 1396 ze zm.) informuje o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy i miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu.

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stary Dzierzgoń na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” będzie wyłożony do wglądu od 22 listopada 2019 r. do 12 grudnia 2019 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Stary Dzierzgoń.

Dokument w wersji elektronicznej został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stary Dzierzgoń pod adresem www.bip.ug-starydzierzgon.samorzady.pl natomiast w wersji papierowej jest dostępny w Urzędzie Gminy Stary Dzierzgoń. Sprawą zajmuje się Pani Ilona Linkiewicz.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 22 listopada 2019 r. do 12 grudnia 2019 r.:

  • w formie pisemnej, kierując je na adres Urzędu Gminy, Stary Dzierzgoń 71, 82-450 Stary Dzierzgoń z dopiskiem „uwagi POŚ”,
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy, Stary Dzierzgoń 71, 82-450 Stary Dzierzgoń. Sprawą zajmuje się Pani Ilona Linkiewicz,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres linkiewicz@starydzierzgon.pl   

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stary Dzierzgoń. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione się bez rozpatrzenia

 

 

Wójt Gminy  Stary Dzierzgoń

  / - / Marek Turlej

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik obwie...9.doc 2019-11-21 14:44:26 Kwolek Kamil
załącznik 03_PO...9.pdf 2019-11-21 14:45:34 Kwolek Kamil

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Kamil Kwolek
Data powstania: 21.11.2019 13:44
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 474

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu