menu
drukuj

2021-05-21 08:00:17

OGŁOSZENIE O NABORZE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO KOMISJI KONKURSOWYCH


OGŁOSZENIE O NABORZE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO KOMISJI KONKURSOWYCH

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), Uchwały
Nr IV/31/20 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Stary Dzierzgoń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2021 rok”

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń, zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, do zgłaszania swoich kandydatur na członków Komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stary Dzierzgoń w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 1. Warunki, które powinien spełniać kandydat do pracy w komisji konkursowej:
 2. Jest obywatelem RP i korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Zgłosi swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony, którego wzór określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
 4. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.
 5. Uzyskały rekomendacje jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do jej/ jego reprezentowania w pracach Komisji Konkursowej.
 6. Nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności, a także nie zachodzą inne okoliczności wyłączenia przedstawiciela,
  o których mowa w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego.
 7. Zadania Komisji Konkursowej:
 8. Komisja konkursowa opiniuje oferty składane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.)
  w otwartym konkursie ofert na wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych.
 9. Członkowie Komisji Konkursowej pełnią swoją funkcję społecznie, bez jakiejkolwiek gratyfikacji pieniężnej.
 • Wybór kandydatów do prac w Komisji Konkursowej:

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń powołuje w skład członków Komisji Konkursowej, przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – spośród złożonych zgłoszeń.

Informacje zawarte w dokumentach kandydatów podlegają ochronie zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych „RODO") (Dz.U.UE.L. 119.1 z 4.05.2016) z wyłączeniem informacji stanowiących na podstawie odrębnych przepisów informację publiczną podlegającą upowszechnieniu.

 1. Miejsce złożenia dokumentów:

Zgłoszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych art. 3 ust. 3 ustawy następuje na podstawie złożonego formularza. Wypełniony formularz należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Stary Dzierzgoń, 82-450 Stary Dzierzgoń 71. Za termin złożenia oferty uznaje się godzinę i datę wpływu zgłoszenia do Urzędu. Wypełniony formularz należy złożyć w zapieczętowanej kopercie która powinna zawierać opis:

”Zgłoszenie kandydata na członka Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stary Dzierzgoń w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku."

Termin składania zgłoszeń do pracy w komisji konkursowej upływa z dniem 31.05.2021 roku, godz. 10:00

DOKUMENTY DO POBRANIA

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Kamil Kwolek
Data powstania: 21.05.2021 07:00
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 19

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu