menu
drukuj

2011-01-07 12:27:12

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY STARY DZIERZGOŃ


Stary Dzierzgoń 07.01.11r.

O G Ł O S Z E N I E
WÓJTA GMINY STARY DZIERZGOŃ


Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1, pkt. 2, 3, 4, 5 i ust. 2 oraz art. 40 ustawy z dnia            3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r. ze zmianami) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami)

zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektów:

  1. Program ochrony środowiska na lata 2011-2014 z uwzględnieniem lat 2015-2018 aktualizacja
  2. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu programu ochrony środowiska dla gminy Stary Dzierzgoń na lata 2011-2014 z uwzględnieniem lat 2015-2018
  3. Plan gospodarki odpadami dla gminy Stary Dzierzgoń na lata 2011-2014              z uwzględnieniem lat 2015-2018
  4. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji planu gospodarki odpadami dla gminy Stary Dzierzgoń na lata 2011-2014 z uwzględnieniem lat 2015-2018

w ramach udziału społeczeństwa, którego przedmiotem jest sporządzenie niniejszych dokumentów (stanowiącego zgodnie z art. 39 ust. 2 w/w ustawy, niezbędną dokumentacje sprawy).

Informacje o projektach niniejszych dokumentów umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stary Dzierzgoń ug.starydzierzgon.samorzady.pl, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Stary Dzierzgoń www.starydzierzgon.pl

Wnioski i uwagi do wyżej wymienionej dokumentacji należy składać w dniach od 10 stycznia 2011r. do 31stycznia 2011r.:  

- na piśmie na adres: Urząd Gminy Stary Dzierzgoń 71, 82-450 Stary Dzierzgoń,   

- osobiście w Referacie Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej Urzędu Gminy Stary Dzierzgoń, pokój nr 20, w godzinach otwarcia, od 715-1515

- drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „Wnioski do projektów ochrony środowiska” na adres: urzad@starydzierzgon.pl

Organem właściwym do rozparzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Stary Dzierzgoń. Wnioski i uwagi powinny zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku i uwagi.

 

                                          Wójt Gminy Stary Dzierzgoń

                                                     /-/ Marek Turlej

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik PLAN ...8.pdf 2011-01-07 12:35:17 Kwolek Kamil
załącznik PROGN...8.pdf 2011-01-07 12:35:38 Kwolek Kamil
załącznik PROGR...8.pdf 2011-01-07 12:35:56 Kwolek Kamil
załącznik PROGR...a.pdf 2011-01-07 12:37:19 Kwolek Kamil

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Kamil Kwolek
Data powstania: 07.01.2011 11:27
Data ostatniej modyfikacji: 07.01.2011 11:33
Liczba wyświetleń: 2417

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY STARY DZIERZGOŃ 07.01.2011 11:30 Kamil Kwolek
2 O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY STARY DZIERZGOŃ 07.01.2011 11:29 Kamil Kwolek
3 O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY STARY DZIERZGOŃ 07.01.2011 11:27 Kamil Kwolek
menu