menu
drukuj

2012-12-21 15:19:34

Obwieszczenie


So.6220.4.9.2012                                                                    
 OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 21.12.2012 r. 
 
W sprawie wydania postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Folwark –granica województwa (o długości 4,1 km)”.  Zgodnie z art. 49. i art. 61. §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 73. ust. 1 i art. 74. ust. 3. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  informuje, że  dnia 21.12.2012 r. Wójt Gminy Stary Dzierzgoń wydał postanowienie o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Folwark –granica województwa (o długości 4,1 km)”. W związku z tym informuje wszystkie strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składaniem uwag i wniosków w formie pisemnej i ustnej, w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu, 82-450 Stary Dzierzgoń, pok. 20, od poniedziałku do piątku w godz. 715-1515. Powyższą informację umieszczono na stronie www.ug.starydzierzgon.samorzady.pl w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy  Stary Dzierzgoń oraz  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy,  wsi Folwark i Przezmark. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Stary Dzierzgoń przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.                                                       

                                        
            Wójt Gminy  Stary Dzierzgoń   
                                                  
/ - / Marek Turlej  
  

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Kamil Kwolek
Data powstania: 21.12.2012 14:19
Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2012 21:11
Liczba wyświetleń: 1596

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie 21.12.2012 21:11 Kamil Kwolek
2 Obwieszczenie 21.12.2012 21:11 Kamil Kwolek
3 Obwieszczenie 21.12.2012 21:10 Kamil Kwolek
4 Obwieszczenie 21.12.2012 21:09 Kamil Kwolek
5 Obwieszczenie 21.12.2012 21:08 Kamil Kwolek
6 Obwieszczenie 21.12.2012 14:19 Kamil Kwolek
menu