menu
drukuj

2013-01-03 18:26:35

Obwieszczenie


So.6220.4.11.2013
OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 03.01.2013 r.
W sprawie wydania decyzji o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Folwark –granica województwa (o długości 4,1 km)”  w gminie Stary Dzierzgoń.  Działając na podstawie: - art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr  98, poz. 1071 z późn. zm.)  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania,- art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam społeczeństwo,zawiadamiam że, Wójt Gminy Stary Dzierzgoń, na wniosek złożony w dniu 31 października 2012 r.  przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A wydał decyzję znak: So.6220.4.10.2012 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia  „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Folwark –granica województwa (o długości 4,1 km)” w gminie Stary Dzierzgoń. Z treścią decyzji, opiniami oraz dokumentami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu, 82-450 Stary Dzierzgoń 71,  w pokoju nr 20 w godzinach od 715 do 1515 w dniach pracy Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu w terminie 14 dni od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.Ponadto informuję, iż strony mogą wnieść odwołanie od decyzji, w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.Informacja o wydanej decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.   Powyższą informację podano także na tablicy ogłoszeń, Urzędu Gminy w  Starym Dzierzgoniu, wsi Folwark i Przezmark.                                                                                                  

                                                                 Wójt Gminy Stary Dzierzgoń
                                                                       
/ - / Marek Turlej  

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Kamil Kwolek
Data powstania: 03.01.2013 17:26
Data ostatniej modyfikacji: 03.01.2013 17:32
Liczba wyświetleń: 1709

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie 03.01.2013 17:31 Kamil Kwolek
2 Obwieszczenie 03.01.2013 17:31 Kamil Kwolek
3 Obwieszczenie 03.01.2013 17:30 Kamil Kwolek
4 Obwieszczenie 03.01.2013 17:28 Kamil Kwolek
5 Obwieszczenie 03.01.2013 17:27 Kamil Kwolek
6 Obwieszczenie 03.01.2013 17:26 Kamil Kwolek
menu