menu
drukuj

2013-02-04 11:37:25

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARY DZIERZGOŃ


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących części obrębów Monastarzysko, Wartule, Matule i Stary Dzierzgoń w gminie Stary Dzierzgoń

Na podstawie art. 17 pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 roku poz. 647, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1) ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Gminy Stary Dzierzgoń Uchwały Nr VII/66/12 z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących części obrębów Monastarzysko, Wartule, Matule i Stary Dzierzgoń w gminie Stary Dzierzgoń.

 

Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ustalenie rozmieszczenia urządzeń produkujących energię ze źródeł odnawialnych – elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz  strefą ochronną inwestycji. Plan miejscowy dotyczy fragmentu obrębów geodezyjnych Monastarzysko, Wartule, Matule i Stary Dzierzgoń w gminie Stary Dzierzgoń. Granica opracowania planu miejscowego przedstawiona jest na załączniku graficznym do w/wym. Uchwały.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu, Stary Dzierzgoń 71,82-450 Stary Dzierzgoń, w terminie do dnia 25 lutego 2013r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

 

                                                                   /-/ Wójt mgr Marek Turlej


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Kamil Kwolek
Data powstania: 04.02.2013 10:37
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1197

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu