menu
drukuj

2013-07-02 11:31:49

Obwieszczenie


So 6220.5.2013                                                              Stary Dzierzgoń, dnia 02.07.2013 r.

 

 

                                                          ZAWIADOMIENIE

                                                      o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 73 ust. 1 i art. 75 ust 1 pkt. 4 art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października
2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227ze zm.) oraz art.  61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2013r. poz. 267)

                                                       z a w i a d a m i a m

że na wniosek Ampol-Merol Sp. z o. o. ul. Mikołaja z Ryńska 28A 87-200 Wąbrzeźno      reprezentowanego przez Pana Roberta Wiatrowskiego zam. ul. Niepodległości 14/3 14-200 Iława zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji zasilającej gazem płynnym propan, propan – butan, suszarnie zboża.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu pok.20.

Niniejsze zawiadomienie zostaje wysłane stroną do wiadomości jak również zamieszczone na stronie www.ug.samorzady.pl w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Stary Dzierzgoń oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227ze zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Stary Dzierzgoń.

 

 

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Stary Dzierzgoń

                                                                                                                                            /-/ Marek Turlej

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Kamil Kwolek
Data powstania: 02.07.2013 10:31
Data ostatniej modyfikacji: 02.07.2013 10:33
Liczba wyświetleń: 1580

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie 02.07.2013 10:31 Kamil Kwolek
menu