menu

2020-09-16 14:22:08

UCHWAŁA NR III/27/20 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2020 r.


w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stary Dzierzgoń, w roku szkolnym 2020/2021 więcej...

2020-09-16 14:21:34

UCHWAŁA NR III/26/20 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2020 r.


w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej więcej...

2020-09-16 14:20:51

UCHWAŁA NR III/25/20 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2020 r.


w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. więcej...

2020-09-16 14:19:51

UCHWAŁA NR III/24/20 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2020 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020. więcej...

2020-07-10 14:15:01

UCHWAŁA NR II/23/20 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 26 czerwca 2020 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości więcej...

2020-07-10 14:14:26

UCHWAŁA NR II/22/20 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 26 czerwca 2020 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu. więcej...

2020-07-10 14:13:52

UCHWAŁA NR II/21/20 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 26 czerwca 2020 r.


w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. więcej...

2020-07-10 14:08:12

UCHWAŁA NR II/19/20 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 26 czerwca 2020 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy Stary Dzierzgoń na 2020 rok. więcej...

2020-07-10 14:03:50

UCHWAŁA NR II/18/20 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 26 czerwca 2020 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu. więcej...

2020-07-10 14:02:58

UCHWAŁA NR II/17/20 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 26 czerwca 2020 r.


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. więcej...

2020-07-10 14:01:48

UCHWAŁA NR II/16/20 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 26 czerwca 2020 r.


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stary Dzierzgoń za 2019 rok. więcej...

2020-07-10 14:00:30

UCHWAŁA NR II/15/20 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 26 czerwca 2020 r.


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoń wotum zaufania za 2019 rok. więcej...

2020-03-30 09:58:42

UCHWAŁA NR I/14/20 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 24 marca 2020 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr I/3/16 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. więcej...

2020-03-30 09:58:04

UCHWAŁA NR I/13/20 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 24 marca 2020 r.


w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. więcej...

2020-03-30 09:57:31

UCHWAŁA NR I/12/20 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 24 marca 2020 r.


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2020-03-30 09:56:38

UCHWAŁA NR I/11/20 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 24 marca 2020 r.


w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2020-03-30 09:55:44

UCHWAŁA NR I/10/20 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 24 marca 2020 r.


w sprawie uchwalenia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Dzierzgoń w 2020 roku”. więcej...

2020-03-30 09:52:19

UCHWAŁA NR I/9/20 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 24 marca 2020 r.


w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Dobrocin o uznanie za ochronne lasów Skarbu Państwa znajdujących się na terenie Gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2020-03-30 09:51:16

UCHWAŁA NR I/8/20 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 24 marca 2020 r.


zmieniająca uchwałę Nr VI/52/19 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Dzierzgoń na 2020 rok więcej...

2020-03-30 09:50:36

UCHWAŁA NR I/7/20 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 24 marca 2020 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/11 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 28.12.2011 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa. więcej...

2020-03-30 09:49:57

UCHWAŁA NR I/6/20 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 24 marca 2020 r.


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. więcej...

2020-03-30 09:47:41

UCHWAŁA NR I/5/20 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 24 marca 2020 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej więcej...

2020-03-30 09:45:57

UCHWAŁA NR I/4/20 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 24 marca 2020 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy Stary Dzierzgoń na 2020 rok więcej...

2020-03-30 09:45:22

UCHWAŁA NR I/3/20 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 24 marca 2020 r.


sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2020-03-30 09:44:39

UCHWAŁA NR I/2/20 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 24 marca 2020 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/18 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa Rady Gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2020-03-30 09:43:58

UCHWAŁA NR I/1/20 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 24 marca 2020 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/18 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Rolnictwa Rady Gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2020-01-10 14:48:10

UCHWAŁA NR VI/58/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stary Dzierzgoń na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” więcej...

2020-01-10 14:47:37

UCHWAŁA NR VI/57/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Na więcej...

2020-01-10 14:47:03

UCHWAŁA NR VI/56/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z sali sportowej w miejscowości Przezmark. więcej...

2020-01-10 14:46:31

UCHWAŁA NR VI/55/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Starym Dzierzgoniu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania więcej...

2020-01-10 14:45:58

UCHWAŁA NR VI/54/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2019 r.


zmieniająca uchwałę Nr I/4/14 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzierzgoniu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Dzierzgoniu, i utworzenia Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu więcej...

2020-01-10 14:45:22

UCHWAŁA NR VI/53/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stary Dzierzgoń, w roku szkolnym 2019/2020 więcej...

2020-01-10 14:44:46

UCHWAŁA NR VI/52/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Dzierzgoń na 2020 rok więcej...

2020-01-10 14:44:12

UCHWAŁA NR VI/51/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie sprawie ustalenia wykazu wydatków , które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019. więcej...

2020-01-10 14:43:36

UCHWAŁA NR VI/50/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie uchylenia uchwały nr IV/29/19 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. więcej...

2020-01-10 14:43:00

UCHWAŁA NR VI/49/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie ustalenia dopłat do cen za odprowadzenie ścieków wynikających z taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. więcej...

2020-01-10 14:42:04

UCHWAŁA NR VI/48/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stary Dzierzgoń na 2020 rok. więcej...

2020-01-10 14:32:13

UCHWAŁA NR VI/45/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019. więcej...

2020-01-10 14:31:35

UCHWAŁA NR VI/44/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Stary Dzierzgoń na 2020 rok. więcej...

2020-01-10 14:30:52

UCHWAŁA NR VI/43/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stary Dzierzgoń na 2020 rok. więcej...

2019-11-13 14:44:11

UCHWAŁA NR V/42/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 8 listopada 2019 r.


w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Stary Dzierzgoń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”. więcej...

2019-11-13 14:43:36

UCHWAŁA NR V/41/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 8 listopada 2019 r.


w sprawie likwidacji filii Biblioteki Publicznej w Starym Dzierzgoniu, zlokalizowanej w Myślicach więcej...

2019-11-13 14:42:47

UCHWAŁA NR V/40/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 8 listopada 2019 r.


w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi więcej...

2019-11-13 14:42:07

UCHWAŁA NR V/39/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 8 listopada 2019 r.


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi więcej...

2019-11-13 14:41:34

UCHWAŁA NR V/38/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 8 listopada 2019 r.


w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych więcej...

2019-11-13 14:40:56

UCHWAŁA NR V/37/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 8 listopada 2019 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na przeprowadzenie profilaktyki i rozwiazywanie problemów alkoholowych w odniesieniu do osób z terenu Gminy Stary Dzierzgoń doprowadzonych do Pogotowia Socjalnego w Elblągu. więcej...

2019-11-13 14:40:12

UCHWAŁA NR V/36/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 8 listopada 2019 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok więcej...

2019-10-04 11:44:01

UCHWAŁA NR IV/35/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 września 2019 r.


w sprawie wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej Nr 526 Pasłęk - Przezmark więcej...

2019-10-04 11:43:30

UCHWAŁA NR IV/34/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 września 2019 r.


zmieniająca uchwałę Nr III/30/18 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stary Dzierzgoń. więcej...

2019-10-04 11:42:46

UCHWAŁA NR IV/33/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 września 2019 r.


w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Publicznego im. Zygmunta Steinborn w Przezmarku więcej...

2019-10-04 11:41:57

UCHWAŁA NR IV/32/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 września 2019 r.


w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. więcej...

2019-10-04 11:41:24

UCHWAŁA NR IV/31/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 września 2019 r.


w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej więcej...

2019-10-04 11:40:35

UCHWAŁA NR IV/30/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 września 2019 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu jako wkład partnerski na realizację projektu pn. Remont dróg powiatowych nr 3105G, 3129G oraz 3133G na zadanie " Remont drogi powiatowej nr 3133G Myślice - ( Zalewo ) odcinek Latkowo, od km 11 + 400 do km 13 + 587 , długość odcinka 2,187 km. więcej...

2019-10-04 11:40:06

UCHWAŁA NR IV/29/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 września 2019 r.


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. więcej...

2019-10-04 11:31:22

UCHWAŁA NR IV/27/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 września 2019 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019. więcej...

2019-08-30 08:43:46

UCHWAŁA NR III/26/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 5 sierpnia 2019 r.


w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2019-08-30 08:43:17

UCHWAŁA NR III/25/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 5 sierpnia 2019 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości więcej...

2019-08-30 08:42:08

UCHWAŁA NR III/24/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 5 sierpnia 2019 r.


w sprawie powołania Skarbnika Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2019-07-15 11:58:51

UCHWAŁA NR II/23/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 czerwca 2019 r.


w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2019-07-15 11:58:11

UCHWAŁA NR II/22/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 czerwca 2019 r.


w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatur na ławnika do Sądu Rejonowego w Kwidzynie. więcej...

2019-07-15 11:57:41

UCHWAŁA NR II/21/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 czerwca 2019 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości więcej...

2019-07-15 11:56:38

UCHWAŁA NR II/20/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 czerwca 2019 r.


w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA OPERATOR SA Oddział w Olsztynie więcej...

2019-07-15 11:55:59

UCHWAŁA NR II/19/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 czerwca 2019 r.


zmieniająca uchwałę Nr I/10/18 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze więcej...

2019-07-15 11:54:38

UCHWAŁA NR II/18/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 czerwca 2019 r.


w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2019-07-15 11:54:01

UCHWAŁA NR II/17/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 czerwca 2019 r.


w sprawie zmiany uchwały nr I/3/19 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. więcej...

2019-07-15 11:51:21

UCHWAŁA NR II/15/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 czerwca 2019 r.


w sprawie : zmiany budżetu gminy na rok 2019 . więcej...

2019-07-15 11:50:44

UCHWAŁA NR II/14/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 czerwca 2019 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu. więcej...

2019-07-15 11:50:11

UCHWAŁA NR II/13/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 czerwca 2019 r.


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. więcej...

2019-07-15 11:49:35

UCHWAŁA NR II/12/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 czerwca 2019 r.


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stary Dzierzgoń za 2018 rok. więcej...

2019-07-15 11:48:40

UCHWAŁA NR II/11/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 czerwca 2019 r.


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoń wotum zaufania za 2018 rok. więcej...

2019-04-23 13:57:41

UCHWAŁA NR I/2/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 marca 2019 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022 więcej...

2019-04-12 08:07:38

UCHWAŁA NR I/10/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 marca 2019 r.


w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej w Starym Dzierzgoniu, zlokalizowanej w Myślicach więcej...

2019-04-12 08:06:48

UCHWAŁA NR I/9/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 marca 2019 r.


uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad podawania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz którym udzielono pomocy publicznej więcej...

2019-04-12 08:06:11

UCHWAŁA NR I/8/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 marca 2019 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości więcej...

2019-04-12 08:05:02

UCHWAŁA NR I/7/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 marca 2019 r.


w sprawie uchwalenia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Dzierzgoń w 2019 roku”. więcej...

2019-04-12 08:04:23

UCHWAŁA NR I/6/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 marca 2019 r.


zmieniająca uchwałę Nr III/23/17 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzierzgoń. Na więcej...

2019-04-12 08:03:42

UCHWAŁA NR I/5/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 marca 2019 r.


w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Dzierzgoń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych majacych siedzibę na obszarze Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2019-04-12 08:03:17

UCHWAŁA NR I/4/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 marca 2019 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/11 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 28.12.2011 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa. więcej...

2019-04-12 08:02:36

UCHWAŁA NR I/3/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 marca 2019 r.


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. więcej...

2019-04-12 08:01:25

UCHWAŁA NR I/1/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 marca 2019 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019. więcej...

2019-01-11 14:28:50

UCHWAŁA NR III/39/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 grudnia 2018 r.


w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. więcej...

2019-01-11 14:28:04

UCHWAŁA NR III/38/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 grudnia 2018 r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 dla Gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2019-01-11 14:27:28

UCHWAŁA NR III/37/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 grudnia 2018 r.


w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. więcej...

2019-01-11 14:25:52

UCHWAŁA NR III/36/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 grudnia 2018 r.


w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. więcej...

2019-01-11 14:25:10

UCHWAŁA NR III/35/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 grudnia 2018 r.


w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. więcej...

2019-01-11 14:24:35

UCHWAŁA NR III/34/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 grudnia 2018 r.


w sprawie wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej Nr 515 Malbork – Susz. więcej...

2019-01-11 14:23:53

UCHWAŁA NR III/33/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 grudnia 2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości więcej...

2019-01-11 14:23:02

UCHWAŁA NR III/32/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 grudnia 2018 r.


w sprawie regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2019-01-11 14:21:54

UCHWAŁA NR III/31/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 grudnia 2018 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na przeprowadzenie profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych w odniesieniu do osób z terenu Gminy Stary Dzierzgoń doprowadzonych do Pogotowia Socjalnego w Elblągu. więcej...

2019-01-11 14:21:02

UCHWAŁA NR III/30/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 grudnia 2018 r.


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Dzierzgoń na 2019 rok więcej...

2019-01-11 14:20:09

UCHWAŁA NR III/29/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 grudnia 2018 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018. więcej...

2019-01-11 14:15:53

UCHWAŁA NR III/28/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 grudnia 2018 r.


wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2022 więcej...

2019-01-11 14:14:25

UCHWAŁA NR III/27/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 grudnia 2018 r.


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Dzierzgoń na 2019 rok. więcej...

2019-01-11 14:13:42

UCHWAŁA NR III/26/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 grudnia 2018 r.


w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Stary Dzierzgoń na 2019 rok. więcej...

2019-01-11 14:12:37

UCHWAŁA NR III/25/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 grudnia 2018 r.


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stary Dzierzgoń na 2019 rok. więcej...

2018-12-11 14:57:28

UCHWAŁA NR II/24/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2018 r.


w sprawie powierzenia uprawnienia Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoń do ustalania wysokości cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Stary Dzierzgoń oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej więcej...

2018-12-11 14:56:42

UCHWAŁA NR II/23/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2018 r.


w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Stary Dzierzgoń, dla których gmina nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki. więcej...

2018-12-11 14:55:45

UCHWAŁA NR II/22/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2018 r.


w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Stary Dzierzgoń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”. więcej...

2018-12-11 14:54:21

UCHWAŁA NR II/21/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości więcej...

2018-12-11 14:53:43

UCHWAŁA NR II/20/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2018 r.


w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Gminy Stary Dzierzgoń na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sztumie więcej...

2018-12-11 14:53:11

UCHWAŁA NR II/19/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2018 r.


w sprawie zmiany w uchwale nr IV/35/17 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na przeprowadzenie profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych w odniesieniu do osób z terenu Gminy Stary Dzierzgoń doprowadzonych do Pogotowia Socjalnego w Elblągu. więcej...

2018-12-11 14:52:35

UCHWAŁA NR II/18/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2018 r.


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2018-12-11 14:52:04

UCHWAŁA NR II/17/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2018 r.


w sprawie ustalenia dopłat do cen za odprowadzanie ścieków wynikających z taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków więcej...

2018-12-11 14:51:31

UCHWAŁA NR II/16/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2018 r.


w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej więcej...

2018-12-11 14:50:52

UCHWAŁA NR II/15/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2018 r.


w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych więcej...

2018-12-11 14:50:20

UCHWAŁA NR II/14/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2018 r.


w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. więcej...

2018-12-11 14:48:58

UCHWAŁA NR II/13/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2018 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021 więcej...

2018-12-11 14:47:34

UCHWAŁA NR II/12/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2018 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018 . więcej...

2018-11-27 13:03:09

UCHWAŁA NR I/11/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 19 listopada 2018 r.


w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2018-11-27 13:02:34

UCHWAŁA NR I/10/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 19 listopada 2018 r.


w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2018-11-27 13:01:54

UCHWAŁA NR I/9/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 19 listopada 2018 r.


w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2018-11-27 13:01:20

UCHWAŁA NR I/8/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 19 listopada 2018 r.


w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa Rady Gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2018-11-27 13:00:44

UCHWAŁA NR I/7/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 19 listopada 2018 r.


w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa Rady Gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2018-11-27 13:00:11

UCHWAŁA NR I/6/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 19 listopada 2018 r.


w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Rolnictwa Rady Gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2018-11-27 12:59:37

UCHWAŁA NR I/5/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 19 listopada 2018 r.


w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Rolnictwa Rady Gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2018-11-27 12:59:09

UCHWAŁA NR I/4/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 19 listopada 2018 r.


w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2018-11-27 12:58:35

UCHWAŁA NR I/3/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 19 listopada 2018 r.


w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2018-11-27 12:58:04

UCHWAŁA NR I/2/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 19 listopada 2018 r.


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2018-11-27 12:57:11

UCHWAŁA NR I/1/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 19 listopada 2018 r.


w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2018-09-10 10:58:36

UCHWAŁA NR III/31/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości więcej...

2018-09-10 10:58:07

UCHWAŁA NR III/30/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2018 r.


w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stary Dzierzgoń. więcej...

2018-09-10 10:57:30

UCHWAŁA NR III/29/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy więcej...

2018-09-10 10:56:57

UCHWAŁA NR III/28/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2018 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2018-09-10 10:56:25

UCHWAŁA NR III/27/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2018 r.


w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Stary Dzierzgoń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. więcej...

2018-09-10 10:55:51

UCHWAŁA NR III/26/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2018 r.


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. więcej...

2018-09-10 10:46:02

UCHWAŁA NR III/25/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2018 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018 więcej...

2018-07-18 09:57:26

UCHWAŁA NR II/24/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 czerwca 2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 320 położonej w obrębie Stary Dzierzgoń na okres do 3 lat. więcej...

2018-07-18 09:56:48

UCHWAŁA NR II/23/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 czerwca 2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości więcej...

2018-07-18 09:55:54

UCHWAŁA NR II/22/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 czerwca 2018 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego więcej...

2018-07-18 09:52:55

UCHWAŁA NR II/21/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 czerwca 2018 r.


w sprawie projektu regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2018-07-18 09:52:17

UCHWAŁA NR II/20/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 czerwca 2018 r.


w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2018-07-18 09:51:40

UCHWAŁA NR II/19/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 czerwca 2018 r.


w sprawie przystąpienia Gminy Stary Dzierzgoń do realizacji projektu pt. „ Poprawa działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Stary Dzierzgoń” więcej...

2018-07-18 09:50:20

UCHWAŁA NR II/18/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 czerwca 2018 r.


w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2017 r. dla Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2018-07-18 09:49:39

UCHWAŁA NR II/17/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 czerwca 2018 r.


w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestrów żłobków i klubów dziecięcych więcej...

2018-07-18 09:48:58

UCHWAŁA NR II/16/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 czerwca 2018 r.


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2018-07-18 09:48:15

UCHWAŁA NR II/15/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 czerwca 2018 r.


sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018 więcej...

2018-07-18 09:46:59

UCHWAŁA NR II/14/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 czerwca 2018 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu. więcej...

2018-07-18 09:45:52

UCHWAŁA NR II/13/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 czerwca 2018 r.


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. więcej...

2018-07-18 09:44:49

UCHWAŁA NR II/12/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 czerwca 2018 r.


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stary Dzierzgoń za 2017 rok. więcej...

2018-04-10 10:09:33

UCHWAŁA NR I1118 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 marca 2018 r.


w sprawie uchwalenia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Dzierzgoń”. więcej...

2018-04-10 10:08:59

UCHWAŁA NR I1018 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 marca 2018 r.


w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze więcej...

2018-04-10 10:08:15

UCHWAŁA NR I918 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 marca 2018 r.


w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Dzierzgoń więcej...

2018-04-10 10:07:41

UCHWAŁA NR I818 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 marca 2018 r.


w sprawie ustalenia stałych obwodów głosowania więcej...

2018-04-10 10:06:35

UCHWAŁA NR I718 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 marca 2018 r.


w sprawie ustalenia okręgów wyborczych. więcej...

2018-04-10 10:05:58

UCHWAŁA NR I618 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 marca 2018 r.


zmieniająca uchwałę Nr III/23/16 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 dla Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2018-04-10 10:04:01

UCHWAŁA NR I518 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 marca 2018 r.


w sprawie przystąpienia Gminy Stary Dzierzgoń do realizacji projektu: „Usługi społeczne szansą na pozytywną zmianę w Gminie Stary Dzierzgoń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. więcej...

2018-04-10 10:03:22

UCHWAŁA NR I418 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 marca 2018 r.


w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego pod nazwą „Twórcza Chata” więcej...

2018-04-10 10:02:46

UCHWAŁA NR I318 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 marca 2018 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu. więcej...

2018-04-10 10:01:11

UCHWAŁA NR I/2/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 marca 2018 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021 więcej...

2018-04-10 09:39:24

UCHWAŁA NR I/1/18 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 marca 2018 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018 więcej...

2018-01-04 14:06:39

UCHWAŁA NR VI/50/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2017 r.


zmieniająca uchwałę Nr III/28/12 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia stałych obwodów głosowania. więcej...

2018-01-04 14:06:11

UCHWAŁA NR VI/49/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2017 r.


w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Stary Dzierzgoń a Gminą Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2018-01-04 14:05:40

UCHWAŁA NR VI/48/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2017 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Stary Dzierzgoń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”. więcej...

2018-01-04 14:05:08

UCHWAŁA NR VI/47/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2017 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości więcej...

2018-01-04 14:04:31

UCHWAŁA NR VI/46/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2017 r.


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Dzierzgoń na 2018 rok więcej...

2018-01-04 14:03:56

UCHWAŁA NR VI/45/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2017 r.


w sprawie ustalenia dopłat do cen za odprowadzanie ścieków wynikających z taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. więcej...

2018-01-04 14:03:13

UCHWAŁA NR VI/44/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2017 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017. więcej...

2018-01-04 13:59:43

UCHWAŁA NR VI/43/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2017 r.


w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przyjęcia nowej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021 więcej...

2018-01-04 13:57:35

UCHWAŁA NR VI/42/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2017 r.


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stary Dzierzgoń na 2018 rok. więcej...

2018-01-04 13:56:55

UCHWAŁA NR VI/41/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2017 r.


w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Stary Dzierzgoń na 2018 rok. więcej...

2018-01-04 13:56:09

UCHWAŁA NR VI/40/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2017 r.


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stary Dzierzgoń na 2018 rok. więcej...

2017-12-01 08:46:54

UCHWAŁA NR V/39/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2017 r.


w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Stary Dzierzgoń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”. więcej...

2017-12-01 08:46:03

UCHWAŁA NR V/38/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2017 r.


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Myślicach. więcej...

2017-12-01 08:44:10

UCHWAŁA NR V/37/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2017 r.


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Dzierzgoniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Starym Dzierzgoniu. więcej...

2017-12-01 08:43:08

UCHWAŁA NR V/36/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2017 r.


w sprawie zwolnień przedmiotowych z podatku od nieruchomości na terenie Gminy więcej...

2017-12-01 08:42:39

UCHWAŁA NR V/35/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2017 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na przeprowadzenie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób z terenu Gminy Stary Dzierzgoń doprowadzonych do Pogotowia Socjalnego w Elblągu. więcej...

2017-12-01 08:42:01

UCHWAŁA NR V/34/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2017 r.


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków więcej...

2017-12-01 08:41:26

UCHWAŁA NR V/33/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2017 r.


w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej więcej...

2017-12-01 08:40:55

UCHWAŁA NR V/32/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2017 r.


w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. więcej...

2017-12-01 08:40:28

UCHWAŁA NR V/31/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2017 r.


w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych więcej...

2017-12-01 08:39:36

UCHWAŁA NR V/30/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2017 r.


w sprawie : zmiany budżetu gminy na rok 2017 . więcej...

2017-09-01 12:08:57

UCHWAŁA NR IV/29/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2017 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej więcej...

2017-09-01 12:08:15

UCHWAŁA NR IV/28/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2017 r.


zmieniająca uchwałę Nr II/12/04 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy więcej...

2017-09-01 12:07:41

UCHWAŁA NR IV/27/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2017 r.


w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Stary Dzierzgoń instrumentem płatniczym więcej...

2017-09-01 12:06:55

UCHWAŁA NR IV/26/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2017 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017 więcej...

2017-07-05 13:25:41

UCHWAŁA NR III/25/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2017 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Stary Dzierzgoń, a Powiatem Sztumskim, Miastem i Gminą Sztum, Gminą Dzierzgoń, Gminą Mikołajki Pomorskie oraz Gminą Stary Targ. więcej...

2017-07-05 13:24:55

UCHWAŁA NR III/24/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2017 r.


w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych więcej...

2017-07-05 13:24:17

UCHWAŁA NR III/23/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2017 r.


w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2017-07-05 13:23:37

UCHWAŁA NR III/22/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2017 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/16 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2017-07-05 13:22:59

UCHWAŁA NR III/21/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2017 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/17 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. więcej...

2017-07-05 13:22:19

UCHWAŁA NR III/20/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2017 r.


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego więcej...

2017-07-05 13:21:35

UCHWAŁA NR III/19/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2017 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017 . więcej...

2017-07-05 13:20:50

UCHWAŁA NR III/18/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2017 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu. więcej...

2017-07-05 13:20:12

UCHWAŁA NR III/17/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2017 r.


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. więcej...

2017-07-05 13:19:33

UCHWAŁA NR III/16/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2017 r.


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stary Dzierzgoń za 2016 rok. więcej...

2017-07-05 13:18:39

UCHWAŁA NR III/15/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2017 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr I/7/14 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Sprawo Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa Rady Gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2017-07-05 13:17:33

UCHWAŁA NR III/14/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2017 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/14 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2017-04-04 15:01:45

UCHWAŁA NR II/13/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2017 r.


w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym. więcej...

2017-04-04 15:01:04

UCHWAŁA NR II/12/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2017 r.


w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Stary Dzierzgoń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017- 2019”. więcej...

2017-04-04 15:00:20

UCHWAŁA NR II/11/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2017 r.


w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Dzierzgoń oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów więcej...

2017-04-04 14:59:32

UCHWAŁA NR II/10/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2017 r.


w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Stary Dzierzgoń jest organem prowadzącym więcej...

2017-04-04 14:58:54

UCHWAŁA NR II/9/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2017 r.


w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. więcej...

2017-04-04 14:58:17

UCHWAŁA NR II/8/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2017 r.


w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Dzierzgoń”. więcej...

2017-04-04 14:57:31

UCHWAŁA NR II/7/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2017 r.


w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. więcej...

2017-04-04 14:56:31

UCHWAŁA NR II/6/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2017 r.


w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Stary Dzierzgoń na lata 2017-2022 więcej...

2017-04-04 14:55:43

UCHWAŁA NR II/5/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2017 r.


w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Stary Dzierzgoń na lata 2017-2020 więcej...

2017-04-04 14:54:35

UCHWAŁA NR II/4/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2017 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017. więcej...

2017-03-06 07:44:32

UCHWAŁA NR I/3/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 1 marca 2017 r.


zmieniająca uchwałę Nr IV/34/16 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Stary Dzierzgoń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”. więcej...

2017-03-06 07:43:56

UCHWAŁA NR I/2/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 1 marca 2017 r.


w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego,wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. więcej...

2017-03-06 07:42:16

UCHWAŁA NR I/1/17 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 1 marca 2017 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017 . więcej...

2017-01-05 15:05:41

UCHWAŁA NR V/47/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2016 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na przeprowadzenie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób z terenu Gminy Stary Dzierzgoń doprowadzonych do Pogotowia Socjalnego w Elblągu. więcej...

2017-01-05 15:04:54

UCHWAŁA NR V/46/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2016 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości więcej...

2017-01-05 15:04:11

UCHWAŁA NR V/45/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2016 r.


w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stary Dzierzgoń na lata 2016 – 2020 więcej...

2017-01-05 15:03:20

UCHWAŁA NR V/44/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2016 r.


w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Dzierzgoń na 2017 rok więcej...

2017-01-05 15:02:33

UCHWAŁA NR V/43/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2016 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2017-01-05 15:00:12

UCHWAŁA NR V/42/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2016 r.


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych więcej...

2017-01-05 14:58:47

UCHWAŁA NR V/41/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2016 r.


w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Pomorskiemu więcej...

2017-01-05 14:57:37

UCHWAŁA NR V/40/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2016 r.


w sprawie ustalenia dopłat do cen za odprowadzanie ścieków wynikających z taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. więcej...

2017-01-05 14:56:50

UCHWAŁA NR V/39/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2016 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok więcej...

2017-01-05 14:56:06

UCHWAŁA NR V/38/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2016 r.


w sprawie : uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansoweji przyjęcia nowej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020 więcej...

2017-01-05 14:54:15

UCHWAŁA NR V/36/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2016 r.


w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Stary Dzierzgoń na 2017 rok. więcej...

2017-01-05 14:53:14

UCHWAŁA NR V/35/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2016 r.


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stary Dzierzgoń na 2017 rok. więcej...

2016-12-09 11:06:47

UCHWAŁA NR IV/34/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2016 r.


w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Stary Dzierzgoń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”. więcej...

2016-12-09 11:06:11

UCHWAŁA NR IV/33/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2016 r.


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków więcej...

2016-12-09 11:05:34

UCHWAŁA NR IV/32/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2016 r.


w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej więcej...

2016-12-09 11:04:55

UCHWAŁA NR IV/31/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2016 r.


w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. więcej...

2016-12-09 11:04:21

UCHWAŁA NR IV/30/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2016 r.


w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych więcej...

2016-12-09 11:03:45

UCHWAŁANR IV/29/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30.11.2016 r.


w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019. więcej...

2016-12-09 11:02:55

UCHWAŁA NR IV/28/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 listopada 2016 r.


w sprawie w zmiany budżetu gminy na rok 2016. więcej...

2016-10-19 10:12:54

UCHWAŁA NR I/12/2016 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Gminy więcej...

2016-09-09 14:24:43

UCHWAŁA NR III/27/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2016 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości więcej...

2016-09-09 14:24:07

UCHWAŁA NR III/26/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2016 r.


zmieniająca uchwałę Nr I/11/15 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Stary Dzierzgoń do 2020 roku więcej...

2016-09-09 14:23:22

UCHWAŁA NR III/25/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2016 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na przebudowę drogi więcej...

2016-09-09 14:22:45

UCHWAŁA NR III/24/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2016 r.


w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy więcej...

2016-09-09 14:19:39

UCHWAŁA NR III/23/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2016 r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 dla Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2016-09-09 14:18:40

UCHWAŁA NR III/22/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2016 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016 więcej...

2016-07-08 09:51:43

UCHWAŁA NR II/21/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2016 r.


zmieniająca uchwałę Nr III/26/11 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono określone stanowiska oraz ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin w placówkach oświatowych na terenie Gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2016-07-08 09:51:03

UCHWAŁA NR II/20/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2016 r.


zmieniająca uchwałę Nr VII/37/08 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu więcej...

2016-07-08 09:50:28

UCHWAŁA NR II/19/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2016 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości więcej...

2016-07-08 09:49:52

UCHWAŁA NR II/18/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2016 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019. więcej...

2016-07-08 09:49:17

UCHWAŁA NR II/17/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2016 r.


w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2016 . więcej...

2016-07-08 09:48:33

UCHWAŁA NR II/16/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2016 r.


w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu. więcej...

2016-07-08 09:47:56

UCHWAŁA NR II/15/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2016 r.


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2015 rok. więcej...

2016-07-08 09:46:47

UCHWAŁA NR II/14/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2016 r.


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stary Dzierzgoń za 2015 rok. więcej...

2016-01-13 08:29:10

UCHWAŁA NR VI/59/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2016-01-13 08:28:35

UCHWAŁA NR VI/58/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie realizacji projektu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork - Sztum pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno-zawodowa” więcej...

2016-01-13 08:28:01

UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr VII/41/08 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, trybu ich pobierania oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat. więcej...

2016-01-13 08:26:32

UCHWAŁA NR VI/56/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2016-01-13 08:23:57

UCHWAŁA NR VI/55/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr VII/37/08 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu więcej...

2016-01-13 08:23:20

UCHWAŁA NR VI/54/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2016 rok. więcej...

2016-01-13 08:22:38

UCHWAŁA NR VI/53/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na przeprowadzenie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób z terenu Gminy Stary Dzierzgoń doprowadzonych do Pogotowia Socjalnego w Elblągu. więcej...

2016-01-13 08:22:08

UCHWAŁA NR VI/52/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu gminy. więcej...

2016-01-13 08:21:29

UCHWAŁA NR VI/51/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie ustalenia dopłat do cen za zużycie wody i odprowadzanie ścieków wynikających z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. więcej...

2016-01-13 08:20:53

UCHWAŁA NR VI/50/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30.12.2015 r.


w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2015 . więcej...

2016-01-13 08:20:11

UCHWAŁA NR VI/49/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie : uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przyjęcia nowej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019 więcej...

2016-01-13 08:18:45

UCHWAŁA NRVI/48/15 RADY GMINY STAR DZIERZGOŃ z dnia 30.12.2015 r.


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stary Dzierzgoń na 2016 rok. więcej...

2016-01-13 08:17:39

UCHWAŁA NR VI/47/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Stary Dzierzgoń na 2016 rok. więcej...

2016-01-13 08:16:37

UCHWAŁA NR VI/46/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stary Dzierzgoń na 2016 rok. więcej...

2015-11-30 12:07:55

UCHWAŁA NR V/45/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 26 listopada 2015 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości więcej...

2015-11-30 12:07:15

UCHWAŁA NR V/44/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 26 listopada 2015 r.


w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Stary Dzierzgoń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”. więcej...

2015-11-30 12:06:39

UCHWAŁA NR V/43/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 26 listopada 2015 r.


w sprawie opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych w Lubochowie i Myślicach oraz Domu Przedpogrzebowego w Myślicach więcej...

2015-11-30 12:05:51

UCHWAŁA NR V/42/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 26 listopada 2015 r.


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków więcej...

2015-11-30 12:05:10

UCHWAŁA NR V/41/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 26 listopada 2015 r.


w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej więcej...

2015-11-30 12:04:35

UCHWAŁA NR V/40/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 26 listopada 2015 r.


w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych więcej...

2015-11-30 12:03:55

UCHWAŁA NR V/39/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 26 listopada 2015 r.


w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. więcej...

2015-11-30 12:01:19

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 26 listopada 2015 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015. więcej...

2015-11-19 13:56:50

UCHWAŁA NR IV/37/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 października 2015 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/14 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Rolnictwa Rady Gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2015-11-19 13:56:06

UCHWAŁA NR IV/36/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 października 2015 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr I/7/14 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa Rady Gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2015-11-19 13:55:30

UCHWAŁA NR IV/35/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 października 2015 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2019. więcej...

2015-11-19 13:54:33

UCHWAŁA NR IV/34/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 października 2015 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015 . więcej...

2015-11-19 13:53:42

UCHWAŁA NR IV/33/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 października 2015 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na remont drogi więcej...

2015-09-08 09:18:08

UCHWAŁA NR III/32/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2015 r.


w sprawie przystąpienia i realizacji planowanego projektu pt: "Inkubacja przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa pomorskiego” więcej...

2015-09-08 09:17:25

UCHWAŁA NR III/31/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2015 r.


w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Stary Dzierzgoń a Gminą Miasta Gdańska dotyczącego powierzenia Gminie Miasta Gdańska wykonania zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych w zakresie termicznego przekształcania frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Starty Dzierzgoń więcej...

2015-09-08 09:16:34

UCHWAŁA NR III/30/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2015 r.


w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów . więcej...

2015-09-08 09:15:51

UCHWAŁA NR III/29/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2015 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2019. więcej...

2015-09-08 09:15:05

UCHWAŁA NR III/28/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2015 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015. więcej...

2015-09-08 09:14:28

UCHWAŁA NR III/27/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2015 r.


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących części obrębów geodezyjnych Monastarzysko, Wartule, Matule i Stary Dzierzgoń w gminie Stary Dzierzgoń. więcej...

2015-09-08 09:13:27

UCHWAŁA NR III/26/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2015 r.


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Monasterzysko Wielkie położonej w obrębie Monastarzysko w gminie Stary Dzierzgoń więcej...

2015-07-03 09:19:17

UCHWAŁA NR II/25/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2015 r.


w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy więcej...

2015-07-03 09:18:30

UCHWAŁA NR II/24/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2015 r.


w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Stary Dzierzgoń”. więcej...

2015-07-03 09:17:48

UCHWAŁA NR II/23/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2015 r.


w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji więcej...

2015-07-03 09:17:10

UCHWAŁA NR II/22/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2015 r.


sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części więcej...

2015-07-03 09:16:16

UCHWAŁA NR II/21/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2015 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część obrębów geodezyjnych Pudłowiec, Lipiec, Pogorzele w Gminie Stary Dzierzgoń. więcej...

2015-07-03 09:15:12

UCHWAŁA NR II/20/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2015 r.


w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w Starym Dzierzgoniu w trybie bezprzetargowym. więcej...

2015-07-03 09:13:51

UCHWAŁA NR II/19/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2015 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości więcej...

2015-07-03 09:12:08

UCHWAŁA NR II/18/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2015 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015 . więcej...

2015-07-03 09:11:26

UCHWAŁA NR II/17/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2015 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadań związanych z prowadzeniem Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie. więcej...

2015-07-03 09:10:25

UCHWAŁA NR II/16/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2015 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu. więcej...

2015-07-03 09:09:50

UCHWAŁA NR II/15/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2015 r.


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2014 rok. więcej...

2015-07-03 09:09:03

UCHWAŁA NR II/14/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2015 r.


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stary Dzierzgoń za 2014 rok. więcej...

2015-04-03 08:29:59

UCHWAŁA NR I/13/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2015 r.


w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty więcej...

2015-04-03 08:29:23

UCHWAŁA NR I/12/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2015 r.


w sprawie uchwalenia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnym i oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Dzierzgoń”. więcej...

2015-04-03 08:28:09

UCHWAŁA NR I/11/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2015 r.


w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Stary Dzierzgoń do 2020 roku więcej...

2015-04-03 08:27:39

UCHWAŁA NR I/10/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2015 r.


w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziału przedszkolnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. więcej...

2015-04-03 08:27:03

UCHWAŁA NR I/9/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2015 r.


w sprawie kontynuowania członkostwa Gminy Stary Dzierzgoń w Lokalnej Grupie Działania „Kraina Dolnego Powiśla” w okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2014- 2020 więcej...

2015-04-03 08:26:05

UCHWAŁA NR I/8/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2015 r.


w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2015-04-03 08:25:27

UCHWAŁA NR I/7/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2015 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości więcej...

2015-04-03 08:24:56

UCHWAŁA NR I/6/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2015 r.


zmieniająca uchwałę Nr II/16/14 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w Starym Dzierzgoniu w trybie bezprzetargowym. więcej...

2015-04-03 08:23:47

UCHWAŁA NR I/5/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2015 r.


w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Stary Dzierzgoń środków stanowiących fundusz sołecki. więcej...

2015-04-03 08:23:08

UCHWAŁA NR I/4/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2015 r.


zmieniająca uchwałę Nr III/28/12 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia stałych obwodów głosowania więcej...

2015-04-03 08:21:03

UCHWAŁA NR I/3/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2015 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/11 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 28.12.2011 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa. więcej...

2015-04-03 08:20:02

UCHWAŁA NR I/2/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2015 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2019. więcej...

2015-04-03 08:17:22

UCHWAŁA NR I/1/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2015 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015. więcej...

2015-01-07 10:46:54

UCHWAŁA NR II/19/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2014 r.


w sprawie ustalenia dopłat do cen za zużycie wody i odprowadzanie ścieków wynikających z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. więcej...

2015-01-07 10:46:23

UCHWAŁA NR II/18/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2014 r.


w sprawie zaopiniowania lokalizacji lasów ochronnych na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Susz więcej...

2015-01-07 10:45:44

UCHWAŁA NR II/17/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2014 r.


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. więcej...

2015-01-07 10:45:02

UCHWAŁA NR II/16/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2014 r.


w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w Starym Dzierzgoniu w trybie bezprzetargowym więcej...

2015-01-07 10:44:29

UCHWAŁA NR II/15/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2014 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na przeprowadzenie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób z terenu Gminy Stary Dzierzgoń doprowadzonych do Pogotowia Socjalnego w Elblągu. więcej...

2015-01-07 10:43:55

UCHWAŁA NR II/14/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2014 r.


w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2015 rok. więcej...

2015-01-07 10:43:20

UCHWAŁA NR II/13/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2014 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014. więcej...

2015-01-07 10:42:50

UCHWAŁA NR II/12/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2014 r.


w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przyjęcia nowej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2019 więcej...

2015-01-07 10:41:40

UCHWAŁA NR II/11/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2014 r.


w sprawie budżetu gminy Stary Dzierzgoń na 2015 rok. więcej...

2015-01-07 10:41:08

UCHWAŁA NR II/10/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2014 r.


w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Stary Dzierzgoń na 2015 rok. więcej...

2015-01-07 10:40:12

UCHWAŁA NR II/9/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2014 r.


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stary Dzierzgoń na 2015 rok. więcej...

2014-12-04 14:04:37

UCHWAŁA NR I/8/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 1 grudnia 2014 r.


w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Rolnictwa Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2014-12-04 14:02:52

UCHWAŁA NR I/7/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 1 grudnia 2014 r.


w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2014-12-04 14:01:08

UCHWAŁA NR I/6/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 1 grudnia 2014 r.


w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2014-12-04 13:59:36

UCHWAŁA NR I/5/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 1 grudnia 2014 r.


w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Rolnictwa Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2014-12-04 13:57:56

UCHWAŁA NR I/4/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 1 grudnia 2014 r.


w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2014-12-04 13:50:57

UCHWAŁA NR I/3/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 1 grudnia 2014 r.


w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2014-12-04 13:49:49

UCHWAŁA NR I/2/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 1 grudnia 2014 r.


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2014-12-04 13:48:41

UCHWAŁA NR I/1/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 1 grudnia 2014 r.


w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2014-11-19 11:26:42

UCHWAŁA NR VII/44/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 6 listopada 2014 r.


zmieniająca uchwałę Nr V/56/13 z dnia 30 grudnia 2013r. Rady Gminy Stary Dzierzgoń w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2014 rok. więcej...

2014-11-19 11:26:01

UCHWAŁA NR VII/43/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 6 listopada 2014 r.


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. więcej...

2014-11-19 11:25:20

UCHWAŁA NR VII/42/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 6 listopada 2014 r.


w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. więcej...

2014-11-19 11:24:43

UCHWAŁA NR VII/41/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 6 listopada 2014 r.


w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej. więcej...

2014-11-19 11:23:28

UCHWAŁA NR VII/40/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 6 listopada 2014 r.


w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. więcej...

2014-11-19 11:22:58

UCHWAŁA NR VII/39/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 6 listopada 2014 r.


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego. więcej...

2014-11-19 11:22:29

UCHWAŁA NR VII/38/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 6 listopada 2014 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2019. więcej...

2014-11-19 11:21:52

UCHWAŁA NR VII/37/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 6 listopada 2014 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 . więcej...

2014-11-19 11:20:52

UCHWAŁA NR VI/36/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 21 października 2014 r.


w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Gminy Stary Dzierzgoń na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sztumie. więcej...

2014-11-19 11:20:06

UCHWAŁA NR VI/35/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 21 października 2014 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2019. więcej...

2014-11-19 11:18:48

UCHWAŁA NR VI/34/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 21 października 2014 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014. więcej...

2014-10-14 07:26:52

UCHWAŁA NR V/33/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 września 2014 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2019. więcej...

2014-10-14 07:26:01

UCHWAŁA NR V/32/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 września 2014 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 . więcej...

2014-10-14 07:25:27

UCHWAŁA NR V/31/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 września 2014 r.


w sprawie zmiany w uchwale nr IV/37/13 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na przeprowadzenie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób z terenu Gminy Stary Dzierzgoń doprowadzonych do Pogotowia Socjalnego w Elblągu. więcej...

2014-10-14 07:24:30

UCHWAŁA NR IV/30/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 8 sierpnia 2014 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na remont drogi więcej...

2014-10-14 07:23:54

UCHWAŁA NR IV/29/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 8 sierpnia 2014 r.


w sprawie przejęcia do realizacji powierzonego zadania polegającego na poprawie bezpieczeństwa pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 515 w miejscowości Stary Dzierzgoń i nr 526 w miejscowości Myślice więcej...

2014-10-14 07:23:08

UCHWAŁA NR IV/28/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 8 sierpnia 2014 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2019. więcej...

2014-10-14 07:22:20

UCHWAŁA NR IV/27/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 8 sierpnia 2014 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 . więcej...

2014-07-07 13:15:54

UCHWAŁA NR III/26/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2014 r.


w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym. więcej...

2014-07-07 13:11:28

UCHWAŁA NR III/25/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2014 r.


w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/09 z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. więcej...

2014-07-07 13:10:36

UCHWAŁA NR III/24/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2014 r.


w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2014-07-07 13:07:13

UCHWAŁA NR III/23/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2014 r.


w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa więcej...

2014-07-07 13:06:31

UCHWAŁA NR III/22/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2014 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości więcej...

2014-07-07 13:04:54

UCHWAŁA NR III/21/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2014 r.


w sprawie sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stary Dzierzgoń i podległym Gminie jednostkom organizacyjnym, udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz ustalenia organów do tego uprawnionych. więcej...

2014-07-07 13:04:13

UCHWAŁA NR III/20/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2014 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/11 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 28.12.2011 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa. więcej...

2014-07-07 13:03:00

UCHWAŁA NR III/19/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2014 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 . więcej...

2014-07-07 13:01:39

UCHWAŁA NR III/18/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2014 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Dzierzgoniu. więcej...

2014-07-07 13:00:24

UCHWAŁA NR III/17/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2014 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzierzgoniu. więcej...

2014-07-07 12:58:44

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2014 r.


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2013 rok więcej...

2014-07-07 12:57:25

UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2014 r.


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stary Dzierzgoń za 2013 rok. więcej...

2014-04-03 08:47:53

UCHWAŁA NR II/14/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 marca 2014 r.


w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Pomorskiemu na realizację zadań pn. „Remont odcinka chodnika w Starym Dzierzgoniu w pasie drogi wojewódzkiej nr 515” i „Remont odcinka chodnika w Myślicach w pasie drogi wojewódzkiej nr 526”. więcej...

2014-04-03 08:47:12

UCHWAŁA NR II/13/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 marca 2014 r.


uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na realizację Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Sztumskim więcej...

2014-04-03 08:41:06

UCHWAŁA NR II/12/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 marca 2014 r.


w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu w Starym Mieście więcej...

2014-04-03 08:40:20

UCHWAŁA NR II/11/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 marca 2014 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część obrębów geodezyjnych Pudłowiec, Lipiec, Pogorzele w gminie Stary Dzierzgoń. więcej...

2014-04-03 08:39:45

UCHWAŁA NR II/10/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 marca 2014 r.


w sprawie uchwalenia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Dzierzgoń”. więcej...

2014-04-03 08:39:09

UCHWAŁA NR II/9/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 marca 2014 r.


w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Stary Dzierzgoń na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki więcej...

2014-04-03 08:38:22

UCHWAŁA NR II/8/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 marca 2014 r.


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. więcej...

2014-04-03 08:37:41

UCHWAŁA NR II/7/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 marca 2014 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2019. więcej...

2014-04-03 08:34:27

UCHWAŁA NR II/6/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 marca 2014 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 więcej...

2014-02-03 13:29:16

UCHWAŁA NR I/5/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 stycznia 2014 r.


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. więcej...

2014-02-03 13:28:29

UCHWAŁA NR I/4/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 stycznia 2014 r.


w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzierzgoniu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Dzierzgoniu, i utworzenia Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu. więcej...

2014-02-03 13:26:43

UCHWAŁA NR I/3/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 stycznia 2014 r.


w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020. więcej...

2014-02-03 13:26:00

UCHWAŁA NR I/2/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 stycznia 2014 r.


w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014- 2020 więcej...

2014-02-03 13:24:58

UCHWAŁA NR I/1/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 stycznia 2014 r.


w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 więcej...

2014-01-07 07:44:59

UCHWAŁA NR V/58/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2013 r.


w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielenia dofinansowania do prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze Gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2014-01-07 07:44:19

UCHWAŁA NR V/57/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2013 r.


w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stary Dzierzgoń do Związku Gmin Pomorskich więcej...

2014-01-07 07:43:46

UCHWAŁA NR V/56/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2013 r.


w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2014 rok. więcej...

2014-01-07 07:43:01

UCHWAŁA NR V/55/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2013 r.


w sprawie w sprawie przejęcia zadań powiatu na podstawie porozumień. więcej...

2014-01-07 07:42:24

UCHWAŁA NR V/54/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2013 r.


w sprawie ustalenia dopłat do cen za zużycie wody i odprowadzanie ścieków wynikających z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. więcej...

2014-01-07 07:41:25

UCHWAŁA NR V/53/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2013 r.


w sprawie zmniejszenia kwoty kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. więcej...

2014-01-07 07:40:43

UCHWAŁA NR V/52/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2013 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2019. więcej...

2014-01-07 07:39:50

UCHWAŁA NR V/51/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2013 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013 . więcej...

2014-01-07 07:39:00

UCHWAŁA NR V/50/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2013 r.


w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przyjęcia nowej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2019 więcej...

2014-01-07 07:37:56

UCHWAŁA NR V/49/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2013 r.


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stary Dzierzgoń na 2014 rok. więcej...

2014-01-07 07:36:30

UCHWAŁA NR V/47/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2013 r.


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stary Dzierzgoń na 2014 rok. więcej...

2013-11-27 07:49:09

UCHWAŁA NR IV/46/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 19 listopada 2013 r.


w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej więcej...

2013-11-27 07:48:38

UCHWAŁA NR IV/45/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 19 listopada 2013 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr VII/37/08 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu więcej...

2013-11-27 07:47:23

UCHWAŁA NR IV/43/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 19 listopada 2013 r.


w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Dzierzgoniu z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Starym Dzierzgoniu. więcej...

2013-11-27 07:46:49

UCHWAŁA NR IV/42/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 19 listopada 2013 r.


w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Stary Dzierzgoń. więcej...

2013-11-27 07:46:06

UCHWAŁA NR IV/41/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 19 listopada 2013 r.


w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Windfarm Polska III Sp. z o.o. więcej...

2013-11-27 07:45:33

UCHWAŁA NR IV/40/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 19 listopada 2013 r.


w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „ Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Stary Dzierzgoń” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. więcej...

2013-11-27 07:44:53

UCHWAŁA NR IV/39/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 19 listopada 2013 r.


w sprawie przystąpienia Gminy Stary Dzierzgoń do realizacji projektu pod nazwą „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Stary Dzierzgoń”. więcej...

2013-11-27 07:44:14

UCHWAŁA NR IV/38/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 19 listopada 2013 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na realizację Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Sztumskim więcej...

2013-11-27 07:43:34

UCHWAŁA NR IV/37/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 19 listopada 2013 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na przeprowadzenie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób z terenu Gminy Stary Dzierzgoń doprowadzonych do Pogotowia Socjalnego w Elblągu. więcej...

2013-11-27 07:42:52

UCHWAŁA NR IV/36/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 19 listopada 2013 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stary Targ. więcej...

2013-11-27 07:42:00

UCHWAŁA NR IV/35/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 19 listopada 2013 r.


w sprawie zmiany uchwały nr VI/52/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty więcej...

2013-11-27 07:41:14

UCHWAŁA NR IV/34/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 19 listopada 2013 r.


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków więcej...

2013-11-27 07:40:45

UCHWAŁA NR IV/33/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 19 listopada 2013 r.


w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. więcej...

2013-11-27 07:40:02

UCHWAŁA NR IV/32/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 19 listopada 2013 r.


w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej. więcej...

2013-11-27 07:39:02

UCHWAŁA NR IV/31/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 19 listopada 2013 r.


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego. więcej...

2013-11-27 07:38:22

UCHWAŁA NR IV/30/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 19 listopada 2013 r.


w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. więcej...

2013-11-27 07:37:20

UCHWAŁA NR IV/29/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 19 listopada 2013 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2019. więcej...

2013-11-27 07:36:21

UCHWAŁA NR IV/28/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 19 listopada 2013 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013 . więcej...

2013-09-05 18:11:55

UCHWAŁA NR III/27/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 sierpnia 2013 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na remont drogi nr 3121G Stare Miasto - Folwark więcej...

2013-09-05 18:11:22

UCHWAŁA NR III/26/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 sierpnia 2013 r.


w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2013-09-05 18:10:31

UCHWAŁA NR III/25/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 sierpnia 2013 r.


w sprawie zmiany uchwały nr VI/53/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi więcej...

2013-09-05 18:08:19

UCHWAŁA NR III/24/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 sierpnia 2013 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2019. więcej...

2013-09-05 18:06:46

UCHWAŁA NR III/23/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 sierpnia 2013 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013 . więcej...

2013-07-09 10:57:44

UCHWAŁA NR II/21/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 26czerwca 2013 r


UCHWAŁA NR II/20/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 26czerwca 2013 r więcej...

2013-07-09 10:57:16

UCHWAŁA NR II/20/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 26czerwca 2013 r


w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. więcej...

2013-07-09 10:56:36

UCHWAŁA NR II/19/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 26czerwca 2013 r


w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/55/12 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. więcej...

2013-07-09 10:55:56

UCHWAŁA NR II/18/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 26czerwca 2013 r


w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „ Twoja szansa na sukces” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. więcej...

2013-07-09 10:55:18

UCHWAŁA NR II/17/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 26czerwca 2013 r


UCHWAŁA NR II/16/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 26czerwca 2013 r więcej...

2013-07-09 10:54:49

UCHWAŁA NR II/16/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 26czerwca 2013 r


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013 . więcej...

2013-07-09 10:54:18

UCHWAŁA NR II/15/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 26czerwca 2013 r


w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2013-07-09 10:53:31

UCHWAŁA NR II/14/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 26czerwca 2013 r


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzierzgoniu. więcej...

2013-07-09 10:53:00

UCHWAŁA NR II/13/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 26czerwca 2013 r


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Dzierzgoniu. więcej...

2013-07-09 10:52:33

UCHWAŁA NR II/12/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 26czerwca 2013 r


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok. więcej...

2013-07-09 10:51:35

UCHWAŁA NR II/11/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 26czerwca 2013 r


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stary Dzierzgoń za rok 2012 więcej...

2013-04-10 10:28:25

UCHWAŁA NR I/10/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 marca 2013 r


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2013-04-10 10:27:45

UCHWAŁA NR I/9/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 marca 2013 r


w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/10 Rady Gminy Stary dzierzgoń z dnia 02.12.2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budzetu, Finansów, Planowania i Rolnictwa Rady Gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2013-04-10 10:27:04

UCHWAŁA NR I/8/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 marca 2013 r


w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej więcej...

2013-04-10 10:26:25

UCHWAŁA NR I/7/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 marca 2013 r


w sprawie uchwalenia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Dzierzgoń”. więcej...

2013-04-10 10:25:28

UCHWAŁA NR I/6/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 marca 2013 r


w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stary Dzierzgoń na lata 2013 -2015 więcej...

2013-04-10 10:24:44

UCHWAŁA NR I/5/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 marca 2013 r


w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Stary Dzierzgoń na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki więcej...

2013-04-10 10:05:58

UCHWAŁA NR I/4/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 marca 2013 r


w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 . więcej...

2013-04-10 10:05:15

UCHWAŁA NR I/3/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 marca 2013 r


w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek . więcej...

2013-04-10 10:04:29

UCHWAŁA NR I/2/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 marca 2013 r


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2019. więcej...

2013-04-10 10:02:07

UCHWAŁA NR I/1/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 marca 2013 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013 . więcej...

2013-01-11 14:34:09

UCHWAŁA NR VII/74/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2012 r.


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stary Dzierzgoń na 2013 rok. więcej...

2013-01-11 14:33:32

UCHWAŁA NR VII/73/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2012 r.


w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Stary Dzierzgoń na 2013 rok więcej...

2013-01-11 14:32:56

UCHWAŁA NR VII/72/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2012 r.


w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przyjęcia nowej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2019 więcej...

2013-01-11 14:31:42

UCHWAŁA NR VII/71/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2012 r.


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stary Dzierzgoń na 2013 rok. więcej...

2013-01-11 14:31:07

UCHWAŁA NR VII/70/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2012 r.


w sprawie ustalenia zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży, prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami, ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2013-01-11 14:30:35

UCHWAŁA NR VII/69/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2012 r.


w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stary Dzierzgoń. więcej...

2013-01-11 14:29:48

UCHWAŁA NR VII/68/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2012 r.


w sprawie przejęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Stary Dzierzgoń na lata 2012 – 2015”. więcej...

2013-01-11 14:28:31

UCHWAŁA NR VII/66/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2012 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących części obrębów Monastarzysko, Wartule, Matule i Stary Dzierzgoń w gminie Stary Dzierzgoń więcej...

2013-01-11 14:27:56

UCHWAŁA NR VII/65/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2012 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Monasterzysko Wielkie położonej w obrębie Monastarzysko w gminie Stary Dzierzgoń więcej...

2013-01-11 14:27:22

UCHWAŁA NR VII/64/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2012 r.


w sprawie uchylenia Uchwały NR II/22/2012 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania terenów w rejonie miejscowości Monasterzysko Wielkie i Wartule dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowej w gminie Stary Dzierzgoń więcej...

2013-01-11 14:26:35

UCHWAŁA NR VII/63/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2012 r.


w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Dzierzgoniu z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Starym Dzierzgoniu więcej...

2013-01-11 14:25:58

UCHWAŁA NR VII/62/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2012 r.


w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" w Myślicach. więcej...

2013-01-11 14:25:22

UCHWAŁA NR VII/61/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2012 r.


w sprawie przejęcia zadań powiatu na podstawie porozumień. więcej...

2013-01-11 14:24:36

UCHWAŁA NR VII/60/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2012 r.


w sprawie ustalenia dopłat do cen za zużycie wody i odprowadzanie ścieków wynikających z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków więcej...

2013-01-11 14:23:55

UCHWAŁA NR VII/59/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2012 r.


w sprawie zmiany uchwały nr VI/46/12 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 28.11.2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stary Dzierzgoń związanego z realizacją wydatków majątkowych. więcej...

2013-01-11 14:23:07

UCHWAŁA NR VII/58/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2012 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2019. więcej...

2013-01-11 14:22:07

UCHWAŁA NR VII/57/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2012 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012. więcej...

2012-12-07 14:49:03

UCHWAŁA NR VI/56/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 listopada 2012 r.


w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Stary Dzierzgoń na lata 2012-2032" więcej...

2012-12-07 14:48:23

UCHWAŁA NR VI/55/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 listopada 2012 r.


w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. więcej...

2012-12-07 14:47:50

UCHWAŁA NR VI/54/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 listopada 2012 r.


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2012-12-07 14:47:16

UCHWAŁA NR VI/53/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 listopada 2012 r.


w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi więcej...

2012-12-07 14:46:38

UCHWAŁA NR VI/52/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 listopada 2012 r.


w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. więcej...

2012-12-07 14:46:06

UCHWAŁA NR VI/51/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 listopada 2012 r.


w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2012-12-07 14:45:27

UCHWAŁA NR VI/50/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 listopada 2012 r.


w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego więcej...

2012-12-07 14:44:49

UCHWAŁA NR VI/49/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 listopada 2012 r.


w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2012-12-07 14:44:08

UCHWAŁA NR VI/48/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 listopada 2012 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na przeprowadzenie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób z terenu Gminy Stary Dzierzgoń doprowadzonych do Pogotowia Socjalnego w Elblągu. więcej...

2012-12-07 14:43:20

UCHWAŁA NR VI/47/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 listopada 2012 r.


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na lata 2013 – 2016. więcej...

2012-12-07 14:42:40

UCHWAŁA NR VI/46/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 listopada 2012 r.


zmiany uchwały nr I/5/12 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 28.03.2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stary Dzierzgoń związanego z realizacją wydatków majątkowych. więcej...

2012-12-07 14:41:54

UCHWAŁA NR VI/45/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 listopada 2012 r.


w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek . więcej...

2012-12-07 14:41:14

UCHWAŁA NR VI/44/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 listopada 2012 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2019. więcej...

2012-12-07 14:40:30

UCHWAŁA NR VI/43/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 listopada 2012 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012 . więcej...

2012-12-07 14:39:58

UCHWAŁA NR VI/42/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 listopada 2012 r.


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków więcej...

2012-12-07 14:39:19

UCHWAŁA NR VI/41/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 listopada 2012 r.


w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej. więcej...

2012-12-07 14:38:42

UCHWAŁA NR VI/40/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 listopada 2012 r.


w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. więcej...

2012-12-07 14:38:02

UCHWAŁA NR VI/39/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 listopada 2012 r.


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego. więcej...

2012-12-07 14:37:18

UCHWAŁA NR VI/38/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 listopada 2012 r.


w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. więcej...

2012-12-07 14:35:11

UCHWAŁA NR V/37/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 24 października 2012 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012. więcej...

2012-10-01 13:46:18

UCHWAŁA NR IV/36/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 24 września 2012 r.


w sprawie oddania w użyczenie pomieszczeń świetlicy wiejskie. więcej...

2012-10-01 13:45:15

UCHWAŁA NR IV/35/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 24 września 2012 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na remont drogi więcej...

2012-10-01 13:43:44

UCHWAŁA NR IV/34/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 24 września 2012 r.


w sprawie przejęcia nieruchomości więcej...

2012-10-01 13:42:25

UCHWAŁA NR IV/33/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 24 września 2012 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2019. więcej...

2012-10-01 13:40:41

UCHWAŁA NR IV/32/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 24 września 2012 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012 . więcej...

2012-09-04 14:36:17

UCHWAŁA NR III/30/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 24 sierpnia 2012 r.


w sprawie udostępnienia boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Dzierzgoniu więcej...

2012-09-04 14:34:58

UCHWAŁA NR III/29/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 24 sierpnia 2012 r.


w sprawie ustalenia okręgów wyborczych. więcej...

2012-09-04 14:34:02

UCHWAŁA NR III/28/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 24 sierpnia 2012 r.


w sprawie ustalenia stałych obwodów głosowania. więcej...

2012-09-04 14:32:43

UCHWAŁA NR III/27/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 24 sierpnia 2012 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012. więcej...

2012-07-04 14:07:04

UCHWAŁA NR II/25/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 czerwca 2012 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego więcej...

2012-07-04 14:06:07

UCHWAŁA NR II/24/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 czerwca 2012 r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2016 . więcej...

2012-07-04 14:05:04

UCHWAŁA NR II/23/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 czerwca 2012 r.


w sprawie wystąpienia Gminy Stary Dzierzgoń ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Poznaniu. więcej...

2012-07-04 14:04:00

UCHWAŁA NR II/22/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 czerwca 2012 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania terenów w rejonie miejscowości Monasterzysko Wielkie i Wartule dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowej w gminie Stary Dzierzgoń więcej...

2012-07-04 14:02:57

UCHWAŁA NR II/21/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 czerwca 2012 r.


zmieniająca uchwałę Nr VII/37/08 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu więcej...

2012-07-04 14:02:04

UCHWAŁA NR II/20/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 czerwca 2012 r.


w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu do realizacji zadań gminy, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej więcej...

2012-07-04 14:00:43

UCHWAŁA NR II/19/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 czerwca 2012 r.


w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do prowadzonego przez Wójta Gminy Stary Dzierzgoń rejestru żłobków i klubów dziecięcych. więcej...

2012-07-04 13:57:33

UCHWAŁA NR II/18/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 czerwca 2012 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Dzierzgoniu. więcej...

2012-07-04 13:54:42

UCHWAŁA NR II/17/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 czerwca 2012 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzierzgoniu. więcej...

2012-07-04 13:50:00

UCHWAŁA NR II/16/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 czerwca 2012 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2019. więcej...

2012-07-04 11:00:54

UCHWAŁA NR II/15/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 czerwca 2012 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012 . więcej...

2012-07-04 10:59:19

UCHWAŁA NR II/14/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 czerwca 2012 r.


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok. więcej...

2012-07-04 10:56:37

UCHWAŁA NR II/13/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 czerwca 2012 r.


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stary Dzierzgoń za rok 2011 więcej...

2012-04-05 15:12:50

UCHWAŁA NR I/1/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 marca 2012 r.


w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Klub Entuzjastów Nauki” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. więcej...

2012-04-05 15:12:02

UCHWAŁA NR I/2/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 marca 2012 r.


w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. " SZCZYT - Szybciej czytam - lepiej się uczę" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. więcej...

2012-04-05 15:11:09

UCHWAŁA NR I/3/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 marca 2012 r.


w sprawie ustalenia dopłat do cen za zużycie wody i odprowadzanie ścieków wynikających z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków więcej...

2012-04-05 15:10:28

UCHWAŁA NR I/4/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 marca 2012 r.


w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 . więcej...

2012-04-05 15:09:48

UCHWAŁA NR I/5/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 marca 2012 r.


w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stary Dzierzgoń związanego z realizacją wydatków majątkowych. więcej...

2012-04-05 15:09:04

UCHWAŁA NR I/6/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 marca 2012 r.


w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Stary Dzierzgoń na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki więcej...

2012-04-05 15:07:38

UCHWAŁA NR I/7/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 marca 2012 r.


w sprawie przejęcia zadań powiatu na podstawie porozumień. więcej...

2012-04-05 15:05:09

UCHWAŁA NR I/8/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 marca 2012 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012 . więcej...

2012-04-05 15:04:20

UCHWAŁA NR I/9/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 marca 2012 r.


w sprawie uchwalenia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Dzierzgoń”. więcej...

2012-04-05 15:02:39

UCHWAŁA NR I/10/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 marca 2012 r.


w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy miejscowości Myślice” więcej...

2012-04-05 15:01:58

UCHWAŁA NR I/11/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 marca 2012 r.


w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy miejscowości Lubochowo” więcej...

2012-04-05 15:00:14

UCHWAŁA NR I/12/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28 marca 2012 r.


zmieniająca uchwałę Nr II/12/04 Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu z dnia 20.04.2004 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. więcej...

2012-01-05 13:41:43

Uchwała Nr VIII/67/11 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 28 grudnia 2011 r.


w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Stary Dzierzgoń na 2012 rok. więcej...

2012-01-05 13:41:00

Uchwała Nr VIII/66/11 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 28 grudnia 2011 r.


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stary Dzierzgoń na rok 2012 rok. więcej...

2012-01-05 13:38:34

Uchwała Nr VIII/63/11 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 28 grudnia 2011 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na przeprowadzenie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób z terenu Gminy Stary Dzierzgoń doprowadzonych do Pogotowia Socjalnego w Elblągu. więcej...

2012-01-05 13:37:53

Uchwała Nr VIII/62/11 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 28 grudnia 2011 r.


w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2012 rok. więcej...

2012-01-05 13:37:04

Uchwała Nr VIII/61/11 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 28 grudnia 2011 r.


w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa więcej...

2012-01-05 13:35:59

Uchwała Nr VIII/60/11 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 28 grudnia 2011 r.


w sprawie zmiany w uchwale nr I/3/10 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stary Dzierzgoń związanego z realizacją wydatków bieżących . więcej...

2012-01-05 13:35:06

Uchwała Nr VIII/59/11 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 28 grudnia 2011 r.


w sprawie zmiany w uchwale nr III/19/11 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 29 czerwca 2011 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stary Dzierzgoń związanego z realizacją wydatków majątkowych. więcej...

2012-01-05 13:34:22

Uchwała Nr VIII/58/11 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 28 grudnia 2011 r.


w sprawie zmiany w uchwale nr III/18/11 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 29 czerwca 2011 r. oraz uchwale nr IV/36/11 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 02.08.2011 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013. więcej...

2012-01-05 13:33:25

Uchwała Nr VIII/57/11 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 28 grudnia 2011 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011. więcej...

2012-01-05 13:31:12

Uchwała Nr VIII/56/11 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 28 grudnia 2011 r.


w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przyjęcia nowej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2019 więcej...

2012-01-05 13:29:44

Uchwała Nr VIII/55/11 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 28 grudnia 2011 r.


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stary Dzierzgoń na 2012 rok. więcej...

2011-12-01 14:55:01

Uchwała Nr VII/54/11 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 25 listopada 2011 r.


w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.  więcej...

2011-12-01 14:53:54

Uchwała Nr VII/53/11 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 25 listopada 2011 r.


w sprawie określenia wzorów formularzy do składania informacji i deklaracji przez podatników podatku od nieruchomości , podatku rolnego i podatku leśnego, obowiązujących na terenie gminy Stary Dzierzgoń.  więcej...

2011-12-01 14:53:12

Uchwała Nr VII/52/11 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 25 listopada 2011 r.


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego.  więcej...

2011-12-01 14:52:23

Uchwała Nr VII/51/11 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 25 listopada 2011 r.


w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.  więcej...

2011-12-01 14:51:03

Uchwała Nr VII/50/11 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 25 listopada 2011 r.


w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.  więcej...

2011-12-01 14:48:15

Uchwała Nr VII/49/11 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 25 listopada 2011 r.


w sprawie zmiany bużetu gminy na rok 2011.  więcej...

2011-10-05 09:04:03

UCHWAŁA NR VI/47/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 września 2011 r.


w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013. więcej...

2011-10-05 09:03:04

UCHWAŁA NR VI/46/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 września 2011 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na realizację projektu „ Remont 3,104km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla." więcej...

2011-10-05 09:01:21

UCHWAŁA NR VI/45/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 września 2011 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011 . więcej...

2011-09-07 13:32:27

UCHWAŁA NR V/44/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2011 r.


o zmianie uchwały nr III/25/11 z dnia 29 czerwca 2011 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stary Dzierzgoń na lata 2011-2014 z uwzględnieniem lat 2015-2018 oraz prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska Gminy Stary Dzierzgoń na lata 2011-2014 z uwzględnieniem lat 2015-2018 wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Stary Dzierzgoń na lata 2011-2014 z uwzględnieniem lat 20152018 oraz prognozy oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Stary Dzierzgoń na lata 2011-2014 z uwzględnieniem lat 2015-2018. więcej...

2011-09-07 13:29:58

UCHWAŁA NR V/43/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2011 r.


zmieniająca uchwałę nr IV/32/10 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołów Wychowania Przedszkolnego w gminie Stary Dzierzgoń. więcej...

2011-09-07 13:27:07

UCHWAŁA NR V/41/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2011 r.


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Województwa Pomorskiego nieruchomości położonych w obrębie Stary Dzierzgoń. więcej...

2011-09-07 13:25:53

UCHWAŁA NR V/40/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2011 r.


w sprawie zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas nieoznaczony i oznaczony dłuższy niż trzy lata, stanowiących własność gminy Stary Dzierzgoń . więcej...

2011-09-07 13:24:23

UCHWAŁA NR V/39/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2011 r.


w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Stary Dzierzgoń. więcej...

2011-09-07 13:19:15

UCHWAŁA NR V/38/11RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2011 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011. więcej...

2011-08-03 09:34:54

UCHWAŁA NR IV/37/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 02 sierpnia 2011 r.


UCHWAŁA NR IV/37/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 02 sierpnia 2011 r. w sprawie założenia i przystąpienia do Stowarzyszenia o nazwie Gdański Obszar Metropolitalny z siedzibą w Gdańsku. więcej...

2011-08-03 09:34:23

UCHWAŁA NR IV/36/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 02 sierpnia 2011 r.


UCHWAŁA NR IV/36/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 02 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany w uchwale nr III/18/11 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2011-08-03 09:33:52

UCHWAŁA NR IV/35/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 02 sierpnia 2011 r.


UCHWAŁA NR IV/35/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 02 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany w uchwale nr III/17/11 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2011-08-03 09:32:41

UCHWAŁA NR IV/34/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 02 sierpnia 2011 r.


UCHWAŁA NR IV/34/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 02 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę nr I/2/11 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2019. więcej...

2011-08-03 09:31:06

UCHWAŁA NR IV/33/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 02 sierpnia 2011 r.


UCHWAŁA NR IV/33/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 02 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011 więcej...

2011-07-22 14:33:41

UCHWAŁA NR III/32/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r.


UCHWAŁA NR III/32/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Stary Dzierzgoń. więcej...

2011-07-22 14:32:47

UCHWAŁA NR III/31/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r.


UCHWAŁA NR III/31/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonych w obrębie Lubachowo, Monastarzysko i Folwark więcej...

2011-07-22 14:32:07

UCHWAŁA NR III/30/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r.


UCHWAŁA NR III/30/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali w Starym Dzierzgoniu i Myślicach w trybie bezprzetargowym . więcej...

2011-07-22 14:31:24

UCHWAŁA NR III/29/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r.


UCHWAŁA NR III/29/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości więcej...

2011-07-22 14:30:57

UCHWAŁA NR III/28/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r.


UCHWAŁA NR III/28/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2011-07-22 14:30:16

UCHWAŁA NR III/27/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r.


UCHWAŁA NR III/27/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądów powszechnych. więcej...

2011-07-22 14:29:28

UCHWAŁA NR III/26/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r.


UCHWAŁA NR III/26/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono określone stanowiska oraz ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin w placówkach oświatowych na terenie Gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2011-07-22 14:28:44

UCHWAŁA NR III/25/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r.


UCHWAŁA NR III/25/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stary Dzierzgoń na lata 20112014 z uwzględnieniem lat 20152018. Zmieniona oraz prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska Gminy Stary Dzierzgoń na lata 20112014 z uwzględnieniem lat 20152018 wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Stary Dzierzgoń na lata 20112014 z uwzględnieniem lat 20152018 oraz prognozy oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Stary Dzierzgoń na lata 20112014 z uwzględnieniem lat 20152018. więcej...

2011-07-22 14:27:57

UCHWAŁA NR III/24/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r.


UCHWAŁA NR III/24/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr II/10/11 Rady Gminy Stary Dzierzgoń dnia 29 marca 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2011-07-22 14:26:54

UCHWAŁA NR III/23/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r.


UCHWAŁA NR III/23/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych w Lubochowie i Myślicach więcej...

2011-07-22 14:25:26

UCHWAŁA NR III/22/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r.


UCHWAŁA NR III/22/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na przeprowadzenie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób z terenu Gminy Stary Dzierzgoń doprowadzonych do Pogotowia Socjalnego w Elblągu. więcej...

2011-07-22 14:24:30

UCHWAŁA NR III/21/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r.


UCHWAŁA NR III/21/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Dzierzgoń za pierwsze półrocze , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze. więcej...

2011-07-22 14:23:54

UCHWAŁA NR III/20/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r.


UCHWAŁA NR III/20/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę nr I/2/11 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2019. więcej...

2011-07-22 14:22:53

UCHWAŁA NR III/19/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r.


UCHWAŁA NR III/19/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stary Dzierzgoń związanego z realizacją wydatków majątkowych. więcej...

2011-07-22 14:22:01

UCHWAŁA NR III/18/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r.


UCHWAŁA NR III/18/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2011-07-22 14:21:18

UCHWAŁA NR III/17/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r.


UCHWAŁA NR III/17/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2011-07-22 14:20:11

UCHWAŁA NR III/16/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r.


UCHWAŁA NR III/16/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011. więcej...

2011-07-22 14:19:23

UCHWAŁA NR III/15/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r.


UCHWAŁA NR III/15/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok. więcej...

2011-07-22 14:17:46

UCHWAŁA NR III/14/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r.


UCHWAŁA NR III/14/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stary Dzierzgoń za rok 2010 więcej...

2011-07-22 14:15:54

UCHWAŁA NR III/13/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r.


UCHWAŁA NR III/13/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany w uchwale nr I/3/10 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stary Dzierzgoń związanego z realizacją wydatków bieżących . więcej...

2011-06-02 10:12:51

UCHWAŁA NR II/12/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 marca 2011 r.


UCHWAŁA NR II/12/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości więcej...

2011-06-02 10:12:03

UCHWAŁA NR II/11/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 marca 2011 r.


UCHWAŁA NR II/11/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. więcej...

2011-06-02 10:10:50

UCHWAŁA NR II/10/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 marca 2011 r.


UCHWAŁA NR II/10/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2011-06-02 10:09:51

UCHWAŁA NR II/9/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 marca 2011 r.


UCHWAŁA NR II/9/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Stary Dzierzgoń na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki. więcej...

2011-06-02 10:08:48

UCHWAŁA NR II/8/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 marca 2011 r.


UCHWAŁA NR II/8/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany w uchwale nr I/3/10 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stary Dzierzgoń związanego z realizacją wydatków bieżących . więcej...

2011-06-02 10:07:26

UCHWAŁA NR II/7/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 marca 2011 r.


UCHWAŁA NR II/7/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę nr I/2/11 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2019. więcej...

2011-06-02 10:03:39

UCHWAŁA NR II/6/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 marca 2011 r.


UCHWAŁA NR II/6/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011 . więcej...

2011-02-04 09:41:49

UCHWAŁA NR I/1/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 stycznia 2011 r.


UCHWAŁA NR I/1/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stary Dzierzgoń na rok 2011 więcej...

2011-02-04 09:40:50

UCHWAŁA NR I/2/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 stycznia 2011 r.


UCHWAŁA NR I/2/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2019 więcej...

2011-02-04 09:39:02

UCHWAŁA NR I/3/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 stycznia 2011 r.


UCHWAŁA NR I/3/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/46/10 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2011 . więcej...

2011-02-04 09:37:47

UCHWAŁA NR I/4/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 stycznia 2011 r.


UCHWAŁA NR I/4/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości więcej...

2011-02-04 09:36:08

UCHWAŁA NR I/5/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 stycznia 2011 r.


UCHWAŁA NR I/5/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przejęcia zadań powiatu na podstawie porozumień. więcej...

2011-01-07 11:18:49

Uchwała Rady Gminy Stary Dzierzgoń Nr II/16/10 z dnia 30 grudnia 2010


Uchwała Rady Gminy Stary Dzierzgoń Nr II/16/10 z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Stary Dzierzgoń na 2011 rok. więcej...

2011-01-07 11:17:32

Uchwała Rady Gminy Stary Dzierzgoń Nr II/15/10 z dnia 30 grudnia 2010


Uchwała Rady Gminy Stary Dzierzgoń Nr II/15/10 z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stary Dzierzgoń na 2011 rok. więcej...

2011-01-07 11:16:01

Uchwała Rady Gminy Stary Dzierzgoń Nr II/14/10 z dnia 30 grudnia 2010


Uchwała Rady Gminy Stary Dzierzgoń Nr II/14/10 z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2011 rok. więcej...

2011-01-07 11:13:53

Uchwała Rady Gminy Stary Dzierzgoń Nr II/13/10 z dnia 30 grudnia 2010


Uchwała Rady Gminy Stary Dzierzgoń Nr II/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. więcej...

2011-01-07 11:12:03

Uchwała Rady Gminy Stary Dzierzgoń Nr II/12/10 z dnia 30 grudnia 2010


Uchwała Rady Gminy Stary Dzierzgoń Nr II/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. więcej...

2011-01-07 11:09:59

Uchwała Rady Gminy Stary Dzierzgoń Nr II/11/10 z dnia 30 grudnia 2010


Uchwała Rady Gminy Stary Dzierzgoń Nr II/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie ustalenia dopłat do cen za zużycie wody i odprowadzanie ścieków wynikających z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków więcej...

menu