menu
drukuj

2011-02-23 15:17:04

ŚWIADCZENIA RODZINNE


Na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej
z dnia 3 stycznia  2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r.
w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 959).
Świadczeniami rodzinnymi są:
1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,
3. jednorazowa zapomoga  z tytułu urodzenia dziecka.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539 zł.

Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 623 zł.
Jeżeli dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka.

3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletniości przez osobę uczącą się).

Zasiłek przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:

- 18 roku życia,

- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,

- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek nie przysługuje jeśli:

1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;

3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,

5) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje również jeśli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba, że:

1) drugi z rodziców dziecka nie żyje

2) ojciec dziecka jest nieznany.

3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugie z rodziców dziecka zostało oddalone.

4) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Od 1 listopada 2012 r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

1) 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

2) 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

3) 115,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Termin załatwienia sprawy:
Postępowanie w sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych kończy się wydaniem decyzji administracyjnej  w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego i z pełną dokumentacją  wniosku.


Tryb odwoławczy:
Zgodnie z art. 129 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłaty:
Zwolnione z opłaty skarbowej.


Jednostka załatwiająca sprawę:
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich  Urzędu Gminy Stary Dzierzgoń, 82-450  Stary Dzierzgoń  pok. 19, tel. 55 276 14 81 wew. 43.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik oswiadczenie.pdf oswiadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy 2013-08-06 13:25:31 Kwolek Kamil
załącznik wiose...y.pdf wniosek o ustalenie prawa do specjanego zasiłku opiekuńczego 2013-08-06 13:26:36 Kwolek Kamil
załącznik wnios...o.pdf wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego 2013-08-06 13:28:07 Kwolek Kamil
załącznik wnios...i.pdf wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 2013-08-06 13:29:15 Kwolek Kamil
załącznik wnios...o.pdf niosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 2013-08-06 13:30:59 Kwolek Kamil
załącznik wnios...o.pdf wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego 2013-08-06 13:31:32 Kwolek Kamil

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Kamil Kwolek
Data powstania: 23.02.2011 14:17
Data ostatniej modyfikacji: 06.08.2013 12:23
Liczba wyświetleń: 1706

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 ŚWIADCZENIA RODZINNE 17.07.2013 12:25 Kamil Kwolek
2 ŚWIADCZENIA RODZINNE 24.02.2011 07:06 Kamil Kwolek
3 ŚWIADCZENIA RODZINNE 23.02.2011 14:17 Kamil Kwolek
menu