menu
drukuj

2017-10-05 13:57:55

Skargi i wnioski


Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Skargi (wnioski) mogą być wnoszone:

     1) pisemnie na adres Urząd Gminy 82-450 Stary Dzierzgoń 71,

     2) pisemnie do dziennika podawczego w sekretariacie Urzędu Gminy Stary Dzierzgoń,

     3) pocztą elektroniczną na adres e-mail: urzad@starydzierzgon.pl,

     4) za pośrednictwem platformy EPUAP na skrytkę: y4474ympd2,

     5) ustnie do protokołu.


W przypadku zgłoszenia skargi (wniosku) ustnie do protokołu, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Ze skargą/wnioskiem może wystąpić każdy w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Przyjmowanie w Urzędzie obywateli w sprawach indywidualnych, w tym w sprawach skarg, wniosków i postulatów odbywa się przez:

  • Wójta Gminy - w każdą środę w godzinach od 8:00 do 15:00, oraz w środę po godzinach pracy po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym,
  • kierowników komórek organizacyjnych oraz pozostałych pracowników Urzędu - w dniach i w czasie pracy Urzędu.


Uwagi:
Skargi i wnioski składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. Skargi i wnioski zarówno te nadsyłane na piśmie (pocztą) jak i drogą elektroniczną, w tym e-mailem powinny zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę lub wniosek oraz określenie jego adresu tj. nazwy miejscowości, ulicy (jeżeli występuje podział na ulice), numeru domu i lokalu oraz kodu pocztowego. Adresem może być adres zamieszkania wnoszącego, adres do doręczeń lub siedziba wnoszącego skargę lub wniosek.

Skargi i wnioski wnoszone do Urzędu (w tym e-mailem) niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu pocztowego wnoszącego (tzw. anonimy) pozostawia się bez rozpoznania.

Opłaty:
Skargi i wnioski nie podlegają opłacie.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Skargi i wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca
Skargi i wnioski posłów na Sejm, senatorów i radnych, którzy wnieśli skargę ( wniosek ) we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia wniesienia albo przekazania.

Tryb odwoławczy:
Skargi i wnioski są rozpatrywane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu.
Skarżący  niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę.
Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Kamil Kwolek
Data powstania: 05.10.2017 12:57
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2119

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu