menu

2021-07-26 12:55:46

Decyzja


dotyczy budowy 3 silosów więcej...

2021-07-26 12:54:43

Obwieszczenie


dotyczy budowy 3 silosów więcej...

2021-07-23 10:50:23

Obwieszczenie


dotyczy Eksploatacja piasku i piasku ze żwirem ze złoża „Stare Miasto V” na dz. nr 129/2, 129/3 (część), 131/2 (część) i 148/1 obręb Stare Miasto, więcej...

2021-07-19 13:45:08

Decyzja


dotyczy Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 526 więcej...

2021-07-19 13:43:44

Obwieszczenie


dotyczy Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 526 więcej...

2021-07-05 13:30:52

Obwieszczenie


o wszczęciu postępowania więcej...

2021-07-02 18:42:44

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2021-06-30 20:26:30

Informacja


więcej...

2021-05-26 11:35:42

Obwieszczenie


więcej...

2021-04-22 15:04:22

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE


„Budowa elektrowni słonecznej Skolwity wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki ewidencyjnej nr 100 w obrębie Skolwity (0028), Gmina Stary Dzierzgoń” więcej...

2021-02-12 14:45:33

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV na terenie działek nr: 160/1, 159/4, 159/2, 158, 154/1, 154/2 obręb geodezyjny Bądze, gmina Stary Dzierzgoń więcej...

2021-02-05 14:13:44

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


„Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV na terenie działek nr: 160/1, 159/4, 159/2, 158, 154/1, 154/2 obręb geodezyjny Bądze”. więcej...

2020-10-09 14:48:28

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej więcej...

2020-08-07 19:33:04

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania


dotyczy Budowa elektrowni słonecznej... więcej...

2020-08-04 14:25:02

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) zawiadamia się, iż w dniu 21.07.2020r. zostało wszczęte na wniosek Spółki ENERGA OPERATOR SA Odział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Pełnomocnik Pani Izabela Pabis, ul. Płk. Dąbka 85/II/9, 82-300 Elbląg postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowie linii kablowej nn 0,4kV na całym obwodzie 100 ze stacji transformatorowej T-71278 Piaski w m. Piaski Morąskie na działkach nr 5/5, 4, 169, 3/20, 3/9, 3/1, 3/8, 3/7, 3/6, 3/5, 3/4, 3/3, 3/2, 7/2, 5/7 obręb geodezyjny Piaski, gmina Stary Dzierzgoń”. więcej...

2020-01-29 12:15:27

Obwieszczenie


dotyczy Rozbudowy drogi nr 515 więcej...

2019-12-04 14:55:01

Obwieszczenie


o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2019-11-28 22:29:10

Obwieszczenie


dotyczy rozbudowy drogi nr 515 więcej...

2019-11-28 22:27:42

Obwieszczenie


dotyczy rozbudowy drogi 515 więcej...

2019-11-18 15:07:34

Informacja


więcej...

2019-07-24 07:46:48

Ogłoszenie


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowościach Stary Dzierzgoń i Folwark więcej...

2019-06-12 14:20:40

Ogłoszenie


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu poszukuje osób zainteresowanych świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi więcej...

2019-06-10 07:35:44

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Stary Dzierzgoń


Dotyczący przedstawienia przez Wójta Gminy Stary Dzierzgoń raportu o stanie gminy za 2018 r. i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem. więcej...

2019-04-26 13:25:09

Obwieszczenie


o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2019-02-28 15:03:07

Obwieszczenie


o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2018-08-29 14:10:45

Ogłoszenie


Wójt Gminy Stary Dzierzgoń ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne położonej w miejscowościach: Stare Miasto, Tabory, Bucznik, Lipiec, Przezmark więcej...

2018-07-11 15:04:33

Obwieszczenie


o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2018-06-29 16:18:25

Obwieszczenie


o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2018-06-27 14:52:15

Ogłoszenie


więcej...

2018-06-20 11:06:34

Obwieszczenie


dotyczy inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej... więcej...

2018-06-11 14:21:25

Obwieszczenie


dotyczy inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej... więcej...

2018-05-15 13:44:08

Obwieszczenie


o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa linii kablowej więcej...

2018-05-11 15:11:33

Obwieszczenie


o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa linii napowietrznej więcej...

2018-03-30 14:05:49

Obwieszczenie


o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2018-03-05 14:52:19

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego


w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018 - 2023 więcej...

2018-02-28 12:15:05

Ogłoszenie


Ogłoszenie naboru na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. więcej...

2018-02-23 14:55:49

Ogłoszenie


konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Stary Dzierzgoń w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. więcej...

2018-01-31 09:21:16

Obwieszczenie


dotyczy Przebudowa linii napowietrznej nn-04kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym... więcej...

2017-12-20 14:43:35

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu informuje o otwarciu ofert na usługi opiekuńcze


Informacja z sesji otwarcia ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych więcej...

2017-12-20 13:27:05

Konsultacje projektu zmian do uchwały


Konsultacje projektu uchwały więcej...

2017-12-01 13:38:58

ZAPYTANIE OFERTOWE


na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi więcej...

2017-11-02 10:13:45

Obwieszczenie


dotyczy budowy linii kablowej NN oraz złącza kablowo -pomiarowego w miejscowości Najatki więcej...

2017-11-02 10:12:05

Konsultacje


więcej...

2017-10-09 08:55:15

Ogłoszenie


Wójt Gminy Stary Dzierzgoń ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na dzierżawę niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach Wartule, Lipiec, Bucznik, Stary Dzierzgoń. więcej...

2017-10-06 11:43:00

Obwieszczenie


dotyczy: Budowa linii kablowej więcej...

2017-10-05 14:06:24

Ogłoszenie


wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Przezmark więcej...

2017-09-08 14:06:21

Obwieszczenie


dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej... więcej...

2017-09-07 13:50:35

Obwieszczenie


Dotyczy budowy linii kablowej... więcej...

2017-08-18 12:38:21

Obwieszczenie


dotyczy Budowy stacji bazowej telefonii komórkowej więcej...

2017-08-02 08:42:12

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2017-08-02 08:31:54

wykaz nierychomości przeznaczonych do dzierżawy


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2017-07-18 14:57:06

Obwieszczenie


dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej... więcej...

2017-06-28 14:34:43

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych


Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach działania 6.2 Usługi społeczne /6.2.2 Rozwój usług społecznych RPO więcej...

2017-06-19 13:39:42

Zawiadomienie


dotyczy Farmy Wiatrowej Krupin więcej...

2017-06-09 15:04:59

Ogłoszenie


drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Bądze. więcej...

2017-05-29 15:00:38

Ogłoszenie


Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Latkowo więcej...

2017-05-29 14:59:27

Ogłoszenie


Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Tabory więcej...

2017-05-13 22:53:07

Obwieszczenie


o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2017-04-24 14:58:56

Obwieszczenie


dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Najatki więcej...

2017-04-12 12:46:09

Ogłoszenie


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowościach Pronie i Monastarzysko więcej...

2017-03-16 13:51:03

Ogłoszenie


wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Stare Miasto więcej...

2017-03-16 13:49:58

Ogłoszenie


wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach Tabory i Myślice więcej...

2017-03-16 13:40:33

Ogłoszenie


nabór na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. więcej...

2017-03-16 13:33:42

Obwieszczenie


dotyczy budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Najatki więcej...

2017-03-14 14:21:03

Ogłoszenie


wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Latkowo więcej...

2017-03-13 14:30:21

Ogłoszenie


więcej...

2017-03-10 14:40:07

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadania publicznego Gminy Stary Dzierzgoń w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej więcej...

2017-03-09 13:11:30

Ogłoszenie


Wójt Gminy Stary Dzierzgoń ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Gisiel więcej...

2017-02-06 14:58:31

Zawiadomienie


więcej...

2017-02-02 15:16:40

Obwieszczenie


więcej...

2017-01-26 15:00:12

Ogłoszenie


więcej...

2017-01-16 11:43:59

Obwieszczenie


dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej obręb Myślice więcej...

2017-01-16 11:42:40

Obwieszczenie


o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2016-12-14 13:50:54

Ogłoszenie


wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Bądze więcej...

2016-12-14 13:48:58

Ogłoszenie


Wójt Gminy Stary Dzierzgoń ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gisiel więcej...

2016-12-09 11:28:19

Zawiadomienie


Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska więcej...

2016-12-07 14:33:05

Obwieszczenie


dotyczy Budowa masztu aluminiowego kratownicowego z antenami w miejscowości Nowy Folwark... więcej...

2016-11-24 15:06:11

Zawiadomienie


Sesja Rady Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2016-11-16 14:05:07

Obwieszczenie


dotyczy Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej... więcej...

2016-11-14 14:30:58

Ogłoszenie


pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne położonej w miejscowości Matule więcej...

2016-11-09 15:04:36

Informacja


dotyczy świadectw zdrowia dla świń więcej...

2016-10-28 15:04:06

Zawiadomienie GDOŚ


więcej...

2016-10-28 14:58:25

Ogłoszenie


wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Gisiel więcej...

2016-10-27 15:14:28

Obwieszczenie


o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2016-10-27 15:13:49

Obwieszczenie


o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2016-10-03 14:24:42

Obwieszczenie


dotyczy Budowy masztu aluminiowego kratownicowego z antenami w Nowym Folwarku więcej...

2016-09-13 13:45:09

Obwieszczenie


dotyczy Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów... więcej...

2016-08-10 14:29:13

Obwieszczenie dot. zmian Strategii Rozwoju Gminy Stary Dzierzgoń do 2020 roku


Obwieszczenie dot. zmian Strategii Rozwoju Gminy Stary Dzierzgoń do 2020 roku więcej...

2016-08-08 08:43:04

Obwieszczenie


Obwieszczenie dot. budowy sieci wodociągowej w miejscowości Folwark więcej...

2016-08-08 08:39:04

obwieszczenie


obwieszczenie dot. budowy sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Folwark, Protajny więcej...

2016-07-26 14:16:32

Obwieszczenie


dotyczy budowy farmy wiatrowej w gminie Rychliki więcej...

2016-07-11 15:01:33

Obwieszczenie


dotyczy budowy zespołu elektrowni wiatrowych... więcej...

2016-07-05 14:52:24

Obwieszczenie


dotyczy budowy farmy wiatrowej... więcej...

2016-05-25 15:03:35

Obwieszczenie


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 25 maja 2015r. więcej...

2016-05-17 14:04:42

Ogłoszenie


wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Stare Miasto więcej...

2016-05-09 15:05:07

Obwieszczenie


dotyczy Budowa zespołu elektrowni wiatrowych... więcej...

2016-05-06 10:31:02

Obwieszczenie


dotyczy Budowa złączy kablowych i pomiarowych... więcej...

2016-05-05 14:38:44

Obwiszczenie


dotyczy budowy i eksploatacji farmy wiatrowej... więcej...

2016-04-20 14:15:35

Obwieszczenie


więcej...

2016-04-19 13:09:28

Ogłoszenie


więcej...

2016-04-14 14:58:20

Obwieszczenie


o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2016-04-14 14:57:36

Obwieszczenie


o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2016-04-13 15:11:56

Obwieszczenie


Budowa obory wraz z obiektami towarzyszącymi na działce nr 24/2, obręb Lipiec, gmina Stary Dzierzgoń„” więcej...

2016-04-04 15:09:58

Postanowienie


dotyczy budowa obory... więcej...

2016-03-29 14:24:45

Obwieszczenie


dotyczy zmian planów zdań ochronnych... więcej...

2016-03-29 14:23:15

Obwieszczenie


dotyczy INECO Spółka z o.o ... więcej...

2016-03-21 11:59:57

Obwieszczenie


dotyczy budowy złączy kablowych więcej...

2016-03-14 12:08:15

Obwieszczenie


dotyczy budowa zespołu elektrowni wiatrowych... więcej...

2016-03-04 14:59:10

Obwieszczenie


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska więcej...

2016-03-04 14:27:19

Ogłoszenie


o otwartym konkursie ofert dla Organizacji Pozarządowych więcej...

2016-03-04 14:19:53

Ogłoszenie


wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Starym Mieście więcej...

2016-03-02 13:35:33

Ogłoszenie


dotyczy naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych więcej...

2016-02-17 15:11:17

Obwieszczenie


dotyczy budowy zespołu elektrowni wiatrowych... więcej...

2016-02-15 09:33:28

Obwieszczenie


dotyczy budowa linii napowietrznej więcej...

2016-02-11 14:01:12

Obwieszczenie


dotyczy budowy linii kablowej więcej...

2016-02-01 13:23:17

Ogłoszenie


wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Kielmy więcej...

2016-01-25 08:59:07

Obwieszczenie


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 20.01.2016 r. więcej...

2016-01-05 14:42:15

Obwieszczenie


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie Farmy Wiatrowej Krupin więcej...

2015-12-29 14:47:41

Ogłoszenie


przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego więcej...

2015-12-29 14:46:19

Ogłoszenie


pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne położonej w miejscowości Stare Miasto więcej...

2015-12-29 14:44:33

Ogłoszenie


Dotyczy Rządowego programu wspierania - "Książki naszych marzeń" więcej...

2015-12-22 13:06:56

Ogłoszenie


Wójt Gminy Stary Dzierzgoń ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne położonej w Starym Mieście więcej...

2015-12-22 13:05:12

Ogłoszenie


Wójt Gminy Stary Dzierzgoń ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne położonych w miejscowościach Lipiec i Skolwity więcej...

2015-12-22 13:02:27

Ogłoszenie


Wójt Gminy Stary Dzierzgoń ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej minie komunalne położonej w miejscowości Tabory więcej...

2015-12-17 14:20:24

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji środowiskowej


„Rozbudowa obory uwięziowej w systemie bezściółkowym materace + ruszta dla 80 DJP, obecnie 36 DJP” więcej...

2015-12-15 23:57:33

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory wraz z obiektami towarzyszącymi na dz. o nr ewid. gruntu 15/1, 24/1, 24/2 obręb Lipiec, gmina Stary Dzierzgoń. więcej...

2015-12-08 09:35:53

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 30.11.2015 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i podaniu do publicznej wiadomości projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki. więcej...

2015-12-04 11:23:53

Postanowienie


„Rozbudowa obory uwięziowej w systemie bezściółkowym materace + ruszta dla 80 DJP, obecnie 36 DJP” nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko więcej...

2015-12-02 14:58:29

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie


dotyczy farmy wiatrowej Krupin w Gminie Rychliki więcej...

2015-11-20 13:06:13

POSTANOWIENIE


Kontynuacji wydobycia piasku ze złoża „Pudłowiec” w nowych granicach na części dz. 6/10, 6/11 obręb Pudłowiec” więcej...

2015-11-17 13:30:15

Obwieszczenie


dotyczy Farmy Wiatrowej Krupin więcej...

2015-11-04 15:03:57

Konsultacje


Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Stary Dzierzgoń z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016 więcej...

2015-11-04 09:10:37

Obwieszczenie


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie budowy i eksploatacji Farmy Wiatrowej Krupin więcej...

2015-11-03 14:24:18

Ogłoszenie


Pierwszy przetarg ustny nie ograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne położonej w miejscowości Folwark więcej...

2015-10-29 14:27:22

Ogłoszenie


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Starym Mieście więcej...

2015-10-29 14:26:31

Ogłoszenie


wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Folawarku więcej...

2015-10-29 14:25:22

Ogłoszenie


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Starym Mieście więcej...

2015-10-29 14:24:18

Ogłoszenie


Wójt Gminy Stary Dzierzgoń ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej gruntowej stanowiącej mienie komunalne położonej w miejscowości Matule więcej...

2015-10-23 14:48:06

Ogłoszenie


sprzedaż w drodze przetargu ustnego stanowiącego własność Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2015-10-19 13:44:13

Obwiesczenie


o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2015-10-06 12:13:55

Obwieszczenie


Obwieszczenie Ragionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 1 października 2015 r. więcej...

2015-09-24 10:52:46

Ogłoszenie


Wójt Gminy Stary Dzierzgoń ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne więcej...

2015-09-11 12:57:20

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania


dotyczy: Rozbudowa obory uwięziowej w systemie bezściółkowym materace+ ruszta dla 80 DJP, obecnie 36 DJP. więcej...

2015-08-11 14:57:36

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 04 sierpnia 2015 r.


dotyczy Budowa linii kablowej nn, i budowa przyłączy kablowo pomiarowych w miejscowości Stare Miasto więcej...

2015-07-10 14:23:29

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARY DZIERZGOŃ


dotyczy planu zagospodarowania dla wsi Monasterzysko Wielkie więcej...

2015-07-03 09:20:07

O B W I E S Z C Z E N I E


o wydaniu decyzji środowiskowej więcej...

2015-06-19 12:03:47

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARY DZIERZGOŃ


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część obrębów geodezyjnych Monastarzysko, Wartule, Matule i Stary Dzierzgoń w gminie Stary Dzierzgoń. więcej...

2015-05-21 14:54:17

Ogłoszenie


pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne położonej w Starym Dzierzgoniu więcej...

2015-05-21 14:53:02

Ogłoszenie


pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne położonej w Matulach więcej...

2015-04-24 13:55:18

Obwieszcze


dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego więcej...

2015-04-22 09:48:12

Obwieszcze


dotyczy spisu wyborców więcej...

2015-04-20 11:06:57

Obwieszczenie


o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2015-04-08 09:42:59

O B W I E S Z C Z E N I E


o wydaniu decyzji środowiskowej więcej...

2015-03-26 13:34:43

Ogłoszenie


pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne więcej...

2015-03-25 14:57:37

Ogłoszenie


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach Matule i Stary Dzierzgoń więcej...

2015-03-02 07:48:21

ZAWIADOMIENIE


dotyczy Kontynuacji wydobycia piasku ze złoża „Pudłowiec” w nowych granicach na części dz. nr 6/10, 6/11, obręb Pudłowiec. więcej...

2015-02-26 14:29:14

Ogłoszenie


Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości więcej...

2015-02-11 10:47:15

OBWIESZENIE


w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. więcej...

2015-02-05 11:21:57

OBWIESZENIE WÓJTA GMINY STARY DZIERZGOŃ


dotyczy Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków... więcej...

2015-01-28 12:16:53

OBWIESZENIE WÓJTA GMINY STARY DZIERZGOŃ


dot. Strategii Rozwoju Gminy Stary Dzierzgoń do 2020 roku więcej...

2015-01-14 13:52:27

Ogłoszenie


pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Buczniku więcej...

2015-01-12 13:09:30

Zapytanie o cenę


Wykonanie wycen nieruchomości Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2015-01-12 13:08:42

Zapytanie o cenę


wykonanie usług geodezyjnych więcej...

2014-12-30 12:57:38

Obwieszczenie


Kontynuacji wydobycia piasku ze żwirem w nowych granicach złoża „Porzecze” na części dz. nr 5/1 obręb Porzecze, więcej...

2014-11-26 14:59:26

Obwieszczenie


Dotyczy: Kontynuacji wydobycia piasku w nowych granicach złoża „Dzierzgoń- Stare Miasto III” na dz. nr 276, 289, 290/1, 291, 292/4, 292/6, 292/8, 369 i części dz. nr 262, 268/1, 268/2, obręb więcej...

2014-11-24 12:24:17

POSTANOWIENIE


Kontynuacji wydobycia piasku ze żwirem w nowych granicach złoża ”Porzecze” na części dz. 5/1 obręb Porzecze więcej...

2014-11-19 08:39:58

Postanowienie


więcej...

2014-10-06 08:57:19

ZAWIADOMIENIE


więcej...

2014-09-30 11:41:57

Ogłoszenie


wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Kielmy więcej...

2014-09-30 11:40:23

Ogłoszenie


drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne - Tabory więcej...

2014-08-28 14:09:12

POSTANOWIENIE


Kontynuacja wydobycia piasku ze żwirem „Dzierzgoń- Stare Miasto III” na dz. nr 268/2, 289, 290/1, 291, 292/4, 292/6, 292/8, obręb Stare Miasto. więcej...

2014-08-08 08:30:10

Obwieszczenie


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego... więcej...

2014-08-04 10:17:15

Postanowienie


więcej...

2014-07-30 14:16:35

Ogłoszenie


Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne więcej...

2014-07-30 14:14:51

Ogłoszenie


wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2014-07-25 14:30:09

Obwieszczenie


o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2014-07-03 10:10:49

Obwieszczenie


„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Pronie więcej...

2014-07-02 10:04:43

Ogłoszenie


Wójt Gminy Stary Dzierzgoń ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne położonej w Taborach więcej...

2014-07-01 12:38:57

Ogłoszenie


wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej więcej...

2014-07-01 12:37:17

Ogłoszenie


wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Proniu więcej...

2014-06-26 10:01:18

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 23.06.2014 r.


Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Pronie. więcej...

2014-06-02 13:18:19

Ogłoszenie


wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Lipiec więcej...

2014-05-28 14:55:34

Obwieszczenie


Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 27 maja 2014 więcej...

2014-05-19 14:51:08

ZAWIADOMIENIE


o wszczęciu postępowania więcej...

2014-04-24 13:26:25

Zawiadomienie


więcej...

2014-04-10 07:28:33

Ogłoszenie


wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Taborach więcej...

2014-03-31 11:51:04

Ogłoszenie


Wójt Gminy Stary Dzierzgoń ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne położonej w Wartulach więcej...

2014-03-17 12:18:22

Ogłoszenie


wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Taborach więcej...

2014-03-03 08:53:12

Obwieszczenie


więcej...

2014-02-18 14:49:07

Ogłoszenie


wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Lubachowie, Kornelach, Giślu i Starym Dzierzgoniu więcej...

2014-02-11 10:25:19

Ogłoszenie


wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Wartulach więcej...

2014-02-06 13:46:13

Ogłoszenie


Wójt Gminy Stary Dzierzgoń ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne położonej w Starym Dzierzgoniu więcej...

2014-01-16 12:50:28

Ogłoszenie


w sprawie zabytków więcej...

2014-01-14 12:13:03

Ogłoszenie


wykaz nieruchomości do sprzedaży w Skolwitach więcej...

2013-12-16 14:15:27

OBWIESZCZENIE


O wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pad nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Pronie” więcej...

2013-12-06 13:16:17

OBWIESZCZENIE


Obwieszczenie z dnia 06.12.2013 dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących części obrębów Monastarzysko, Wartule, Matule i Stary Dzierzgoń w gminie Stary Dzierzgoń więcej...

2013-12-06 13:13:59

OBWIESZCZENIE


Obwieszczenie z dnia 06.12.2013 dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Monasterzysko Wielkie położonej w obrębie Monastarzysko w gminie Stary Dzierzgoń więcej...

2013-12-05 12:55:36

Ogłoszenie


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Lubachowie, Starym Dzierzgoniu i Kornelach więcej...

2013-10-16 08:46:33

Ogłoszenie


Wójt Gminy Stary Dzierzgoń Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne położonej w Starym Mieście więcej...

2013-10-10 11:42:34

Ogłoszenie


Wójt Gminy Stary Dzierzgoń Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne położonej w Lubachowie więcej...

2013-08-07 14:20:39

Obwieszczenie


dotyczy rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Dzierzgoniu więcej...

2013-08-07 14:19:18

Obwieszczenie


dotyczy rozbudowy budynku administracyjnego Urzędu Gminy więcej...

2013-08-02 12:23:41

Obwieszczenie


więcej...

2013-07-31 12:21:17

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE OTWARTY KONKURS OFERT NA DOFINANSOWANIE INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH 2013 – edycja 2” więcej...

2013-07-29 14:45:44

Ogłoszenie


Wójt Gminy Stary Dzierzgoń ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne położonej w Kornelach więcej...

2013-07-29 14:43:40

Ogłoszenie


Wójt Gminy Stary Dzierzgoń ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne położonej w Starym Mieście więcej...

2013-07-23 14:24:20

Ogłoszenie


Wykaz nieruchomości sprzedaży w Lubachowie i Myślicach więcej...

2013-06-27 08:38:27

Obwieszczenie


dotyczy: rozbudowy budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu. więcej...

2013-06-27 08:36:45

Obwieszczenie


dotyczy: Rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Starym Dzierzgoniu o salę sportową z łącznikiem na działce nr 496/3 w miejscowości Stary Dzierzgoń. więcej...

2013-06-20 11:10:21

Ogłoszenie


wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Lubachowie więcej...

2013-06-20 11:08:39

Ogłoszenie


wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Myślicach więcej...

2013-06-12 11:18:02

Ogłoszenie


Wójt Gminy Stary Dzierzgoń ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne położnej w Kielmach więcej...

2013-05-28 10:21:54

Ogłoszenie


Wójt Gminy w Stary Dzierzgoniu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne, do którego mogą przystąpić właściciele nieruchomości bezpośrednio przyległych położonej w Myślicach więcej...

2013-05-28 10:19:12

Ogłoszenie


Wójt Gminy w Stary Dzierzgoniu ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne położonej w Kornelach więcej...

2013-05-28 10:17:44

Ogłoszenie


Wójt Gminy w Stary Dzierzgoniu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne położonej w Starym Mieście więcej...

2013-05-07 14:36:27

Ogłoszenie


Wójt Gminy Stary Dzierzgoń ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne położonej w Starym Mieście więcej...

2013-04-05 12:04:35

Ogłoszenie


Wójt Gminy Stary Dzierzgoń ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne położonych w Wartulach więcej...

2013-03-26 14:53:44

OBWIESZCZENIE


Wójt Gminy Stary Dzierzgoń, działając na podstawie art. 85 ust. 3, w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) informuje społeczeństwo o wydaniu w dniu 22.03.2013 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Zmianie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesji Elbląg, nr 29/2008/p. więcej...

2013-03-26 08:23:55

Ogłoszenie


Wójt Gminy Stary Dzierzgoń ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących minie komunalne położonej w Kielmach więcej...

2013-03-26 08:22:52

Ogłoszenie


Wójt Gminy Stary Dzierzgoń ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiących minie komunalne położonej w Białych Błotach więcej...

2013-03-26 08:21:02

Ogłoszenie


Wójt Gminy Stary Dzierzgoń ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących minie komunalne położonej w Kornelach więcej...

2013-02-04 11:37:25

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARY DZIERZGOŃ


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących części obrębów Monastarzysko, Wartule, Matule i Stary Dzierzgoń w gminie Stary Dzierzgoń więcej...

2013-02-04 11:35:16

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARY DZIERZGOŃ


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Monasterzysko Wielkie położonej w obrębie Monastarzysko w gminie Stary Dzierzgoń więcej...

2012-07-13 13:38:34

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 28.06.2012r.


dotyczy budowy kostnicy w miejscowości Myślice więcej...

2012-05-24 09:34:55

Ogłoszenie


wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Lubachowo więcej...

2012-05-18 11:46:07

Ogłoszenie


I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Buczniku i Taborach więcej...

2012-04-27 15:02:32

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 24 kwietnia 2012 r.


dotyczy budowy masztu kratownicowego do montażu urządzeń służących do przesyłania sygnału internetu szerokopasmowego więcej...

2012-03-27 12:21:03

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 19 marca 2012 r.


w sprawie budowy masztu kratownicowego do przesyłania internetu szerokopasmowego w miejscowości Skolwity więcej...

2012-03-27 12:19:43

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 19 marca 2012 r.


w sprawie budowy masztu kratownicowego do przesyłania internetu szerokopasmowego w miejscowości Stary Dzierzgoń więcej...

2012-03-26 10:09:14

Ogłosznie o naborze na wolne stanowisko pracy


Informacje dotyczące naboru zamieszczone są w załączniku więcej...

2012-01-17 11:21:27

Ogłoszenie


Wójt Gminy Stary Dzierzgoń ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nierchomości w miejscowości Gisiel więcej...

2012-01-17 11:19:37

Ogłoszenie


Wójt Gminy Stary Dzierzgoń ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nierchomości w miejscowości Prezmark więcej...

2012-01-05 15:01:11

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 30 grudnia 2011


dotyczy budowy Stacji transformatorowej słupowej więcej...

2011-12-28 14:46:22

Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2011-12-20 12:20:23

OGŁOSZENIE


ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych więcej...

2011-11-14 14:21:12

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 09 listopada 2011r.


dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji transformatorowej słupowej w m. Lipiec nr działki 39/9 obręb geodezyjny Lipiec gm. Stary Dzierzgoń więcej...

2011-10-28 12:00:55

Nabór na wolne stanowisko pracy


Wójt Gminy Stary Dzierzgoń ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do spraw techniczno - kancelaryjnych i archiwalnych więcej...

2011-09-15 11:45:18

Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchmości położone w Myślicach


Wójt Gminy Stary Dzierzgoń ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Myślice więcej...

2011-06-07 12:47:52

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA


więcej...

2011-05-26 12:52:21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG 271.1.2011. Nazwa zadania: "Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzierzgoniu" więcej...

2011-01-31 15:16:57

Ogłoszenie


więcej...

2011-01-19 09:58:19

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej...

menu